จำนวผู้เยี่ยมชม
19800

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง การรับชำระภาษี และค่าธรรมเนียม นอกพื้นที่ ประจำปีภาษี 2561

                        ตามที่เทศบาลตำบลสระกระโจม ได้จัดทำโครงการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ขึ้น เพื่อเป็นการให้ บริการกับประชาชนที่มีหน้าที่เสียภาษี ประจำปีภาษี 2561 แล้วเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ และลดจำนวนลูกหนี้ค้างชำระภาษี นั้น

                         งานพัฒนาจัดเก็บรายได้จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบว่าเทศบาลจะออกรับ ชำระภาษีเคลื่อนที่ ในวันที่ 11 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ โรงงิ้วตลาดสระกระโจม

                        จึงประกาศให้ผู้ที่ยังไม่ได้ชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี 2561 ทราบโดยทั่วกัน และมาชำระภาษีได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

                        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

มีต่อ....

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสระกระโจม หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 3555 - 7055


 
กิจกรรม /ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง
วันที่ลงข้อมูล
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง ปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง ปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
เทศบาลตำบลสระกระโจม ยกฐานะจาก "สุขาภิบาลสระกระโจม" เป็นเทศบาลตำบลสระกระโจม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ปัจจุบันเทศบาลตำบลสระกระโจม ย้ายมาที่สำนักงานใหม่ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2551 มีต่อ...  
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม นายธวัช สินไพบูลย์ผล แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2556 มีต่อ...  
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม มีต่อ.  
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามขายหรือสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่อยู่ในกำกับดูแล และใช้ประโยชน์ของราชการ ของเทศบาล ตำบลสระกระโจม วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2559
 
   
เมนูทั่วไป
ข้อมูลพืั้นฐาน
แผนผัง/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม ประจำปี 2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม ประจำปี 2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม ประจำปี 2558
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
เมนูกองคลัง
ประจำปี 2560
ประจำปี 2559
ประจำปี 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง
สรุปการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานรายรับ - รายจ่าย
เมนูนโยบายและแผนงาน
นโยบายและแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายงานผลการปฏิบัติงาน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผล
เมนูกิจการสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม
ประจำปี 2561
ประจำปี 2560
ประจำปี 2559
ประจำปี 2558
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายงานผลการปฏิบัติงาน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผล
 
เมนูงานเจ้าหน้าที่
บุคลากรท้องถื่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพนักงานจ้าง 4 ปี
เมนูทั่วไป
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
รับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดแสดงความคิด
Fackbook
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง
วันที่ลงข้อมูล
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาฯ (ค่าจัดการเรียนการสอน) (โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจง) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณุบุรี วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2561 (รอบเมษายน) ของเทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณุบุรี วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลสระกระโจม ในการประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การรับสมัครสมาชิกชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2560 (รอบตุลาคม) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560 - พ.ศ.2562 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น....มีต่อ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนตลาดสระกระโจม หมู่ที่ 3....มีต่อ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนหมู่กลาง - บ้านไร่ - หนองกะเถาว์ หมู่ที่ 3....มีต่อ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตำบลสระกระโจม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน....มีต่อ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตำบลสระกระโจม....มีต่อ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนบ้านดอนโพธิ์ - บ้านใหม่ - หนองงิ้วพู หมู่ที่ 4....มีต่อ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสระกระโจม (ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)....มีต่อ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงาน "ย้อนรอยอดีต กษัตรา กับพุทธศาสนาที่วัดป่าเลยไลก์ ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2560 - 28 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 21.00 น....มีต่อ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ขอเชิญประชุมประชาคมตำบลสระกระโจม ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น....มีต่อ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560
โครงการให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ (แผนการออกให้บริการชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีภาษี 2560) ...มีต่อ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2560
การรับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน 3 ตำแหน่ง...มีต่อ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - พ.ศ.2562 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสระกระโจม (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2560 (รอบเมษายน) วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้ารับการศึกษาในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เทศบาลตำบลสระกระโจม ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2560
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (การทำเครื่องเบญจรงค์) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2560
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง นโยบายคุุณธรรมและความโปร่งใส วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 (ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 - 7 มีนาคม 2560) วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2560 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม..(รูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี) วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
โครงการลอยกระทง ประจำปี 2559 (ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2559 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นไทย) วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศการติดตามและประเมินผล การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2559 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559 (รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559) วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม (รูปเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560) วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2559
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 ในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2559 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2559
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2559
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2559
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2559
การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2559 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2559
โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 (ขอเชิญชวนเข้าร่วมแห่เทียน เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยุ) วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาล ตำบลสระกระโจม วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2559
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่มแอลกฮอล์ พ.ศ.2551 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรือง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วง ฤดูฝน...มีต่อ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรือง การจัดสถานที่บริการสำหรับประชาชนในการเข้าถึง และศึกษาร่างรัฐธรรมนูญ ของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2559
งานประจำปีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสระกระโจม ประจำปี 2559 (ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสระกระโจม ระหว่างวันที่ 8 - 13 มิถุนายน พ.ศ.2559) วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม...มีต่อ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2559
ขอเชิญร่วมงานประจำปีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสระกระโจม (งานงิ้ว) วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2559 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2559
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง เรียกประชุุมสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2559 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2559
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ขอเชิญร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2559
โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 (ขอเชิญประชาชน และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ) วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2559
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (การทำเครื่องเบญจรงค์) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2559
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 (ขอเชิญร่วมงานการจัดนิทรรศการทางการศึกษา กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล) วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศการติดตามและประเมินผล การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2558 (การติดตามและประะเมินผล การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2558 (.PDF)) วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559 (.PDF)
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2558
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ขอเชิญร่วมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2558
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2558 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558 วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ของเทศบาลตำบลสระกระโจมเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559(.PDF) วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2558
 
 
  กิจการสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม
  - ประจำปี 2561
  - ประจำปี 2560
  - ประจำปี 2559
  - ประจำปี 2558
 
กิจการสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง
วันที่ลงข้อมูล

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระระโจม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2561

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระระโจม เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2561 และสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2562 ของสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2561

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สม้ยแรก ประจำปี 2561

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่สอง ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 (ประธานสภารับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560)

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2560

วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่่สี่ ประจำปี 2560 (ประชุมวันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น.)

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่่สี่ ประจำปี 2560

วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2560

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี 2560

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2560

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2560 (ประธานสภารับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2560)

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2560 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 12 - 26 กรกฎาคม 2560

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2560 ประชุมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม (รับรองรายงานการประชุมเมื่อ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2560) วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2560 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2560 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง นัดประชุุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2560
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2560 และสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2561 ของสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2560
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2560
   
   
   
ประกาศกองคลัง (รายงาน/จัดซื้อจัดจ้าง/แผน/สรุป)
ประกาศกองคลัง ประจำปี 2561 ...มีต่อ
ประกาศกองคลัง ประจำปี 2560 ...มีต่อ
ประกาศกองคลัง ประจำปี 2559 ...มีต่อ
   
 
โครงการเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองกะเถาว์ หมู่ 3
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองกะเถาว์ หมู่ 3..มีต่อ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการตีเส้นจราจร เครื่องหมายจราจรหรือข้อความ ตามที่เทศบาลกำหนดด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ..มีต่อ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561
   
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.50 เมตร ยาว 104.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 364 ตาราเมตร
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาธารณประโยชน์ข้างบ้านนางสี ปิ่นทะศิริ หมู่ 4..มีต่อ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..มีต่อ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.50 เมตร ยาว 104.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 364 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (แบบ ปร.4)..มีต่อ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2561
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)..มีต่อ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ...มีต่อ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2561
บันทึกข้อความ ขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม ..มีต่อ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2561
   
 
โครงการต่อเติม ปรับปรุง ห้องน้ำอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระกระโจม หมู่ที่ 4
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..มีต่อ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติม ปรับปรุง ห้องน้ำ อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระกระโจม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..มีต่อ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (แบบ ปร.4)..มีต่อ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2561
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)..มีต่อ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ...มีต่อ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2561
บันทึกข้อความ ขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม ..มีต่อ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2561
   
 
โครงการตีเส้นจราจร เครื่องหมายจราจรหรือข้อความ ตามที่เทศบาลกำหนดด้วยสีเทอร์โม
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานตีเส้นจราจร เครื่องหมายจราจรหรือข้อความที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..มีต่อ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ...มีต่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) และรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง..มีต่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
   
 
โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.ต่อจากรั้วเดิม ความสูง 2 เมตร และสูง 3.50 เมตร ความยาวรวม 130 เมตร
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล.ต่อจากรั้วเดิม (ด้านทิศเหนือ) ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)..มีต่อ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ...มีต่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
บันทึกข้อความ ขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม...มีต่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
   
 
โครงการก่อสร้างสนามกีฬา กว้าง 13.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา หมู่ 3
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามกีฬา โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา..มีต่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสนามกีฬา โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา หมู่ 3 ตำบลสระกระโจม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...มีต่อ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...มีต่อ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ...มีต่อ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561
บันทึกข้อความ ขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม...มีต่อ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561
   
 
โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.ต่อจากรั้วเดิม (ด้านทิศเหนือ) สูง 2.00 ม. และ 3.50 ม. รวมยาว 130.00 ม.
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล.ต่อจากรั้วเดิม (ด้านทิศเหนือ) ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...มีต่อ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2561
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...มีต่อ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ...มีต่อ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2561
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2561
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...มีต่อ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2561
   
 
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง โดยมีความสูง ไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร/ต่อต้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 7 ต้น
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างโดยมีเสาสูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร/ต้น พร้อมอุปกรณ์ครบุชุดจำนวน 7 ต้น (จากร้าน 7 - 11 ถึงแยกปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ชุมชนตลาดสระกระโจม)...มีต่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ...มีต่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...มีต่อ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
   
 
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร พร้อมฐานราก ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 5 หมู่ 3
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูงขนาด 15 ลบ.ม.พร้อมฐานราก คสล.และระบบสูบน้ำ...มีต่อ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...มีต่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ...มีต่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...มีต่อ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
   
 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 5 ชุมชนบ้านหนองกระเถาว์ หมู่ที่ 3
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...มีต่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ...มีต่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...มีต่อ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ถนนเทศบาล5 ชุมชนบ้านหนองกะเถาว์ หมู่ 3 ตำบลสระกระโจม...มีต่อ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560
   
 
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (กรณีกันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2560).... มีต่อ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2560
รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 .... มีต่อ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 .... มีต่อ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2560
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2560 .... มีต่อ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2560
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2560 .... มีต่อ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2560
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ก่อสร้างรั้ว คสล.ต่อจากรั้วเดิม (ด้านทิศเหนือ) ของเทศบาลตำบลสระกระโจม.... มีต่อ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2560
   
 
โครงการต่อเติม ปรับปรุง ห้องน้ำอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระกระโจม หมู่ 4
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ .... มีต่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560

ประกาศกำหนดราคากลางงานของเทศบาลตำบลสระกระโจม...มีต่อ

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม..มีต่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการ ...มีต่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560...มีต่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560
   
 
โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้านหนองกะเถาว์ (บริเวณข้างบ้านนายจักรกฤษณ์ โสมโสดา) หมู่ 3
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ .... มีต่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560

ประกาศกำหนดราคากลางงานของเทศบาลตำบลสระกระโจม...มีต่อ

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม..มีต่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการ ...มีต่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา...มีต่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้านหนองกะเถาว์ (ข้างบ้านนายจักรกฤษณ์ โสมโสดา) หมู่ 3 ต.สระกระโจม...มีต่อ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2560
   
 
โครงการปรับปรุงบ่อกำจัดขยะมูลฝอยและบริเวณโดยรอบบ่อกำจัดขยะมูลฝอย หมู่ 3
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ .... มีต่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560

ประกาศกำหนดราคากลางงานของเทศบาลตำบลสระกระโจม...มีต่อ

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม..มีต่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการ ...มีต่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา...มีต่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงบ่อกำจัดขยะมูลฝอยและบริเวณโดยรอบบ่อกำจัดขยะมูลฝอย หมู่ 3 ต.สระกระโจม...มีต่อ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560
   
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาธารณประโยชน์ บ้านหนองกะเถาว์ หมู่ 3
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม..มีต่อ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ .... มีต่อ

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560
ประกาศกำหนดราคากลางงานของเทศบาลตำบลสระกระโจม...มีต่อ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา...มีต่อ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560
   
 
โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก คสล.ถนนสาธารณประโยชน์ บ้านหนองกะเถาว์ หมู่ 3
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม..มีต่อ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ .... มีต่อ

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560
ประกาศกำหนดราคากลางงานของเทศบาลตำบลสระกระโจม...มีต่อ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา...มีต่อ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560
   
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 6 ชุมชนบ้านไร่ หมู่ 3
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม..มีต่อ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ .... มีต่อ

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ประกาศกำหนดราคากลางงานของเทศบาลตำบลสระกระโจม...มีต่อ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา ..มีต่อ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 6 ชุมชนบ้านไร่ หมู่ 3 ต.สระกระโจม..มีต่อ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2560
โครงการก่อสร้างทางเชื่อม คสล.บริเวณอาคารหอประชุมโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2560

คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 115/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.... มีต่อ

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2560
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม...มีต่อ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2560
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2560
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา...มีต่อ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างทางเชื่อมคสล..มีต่อ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 7 บ้านหนองเข็ม หมู่ 3 ตำบลสระกระโจม
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560

คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 86/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.... มีต่อ

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม...มีต่อ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560
เอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการ...มีต่อ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาล เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ...มีต่อ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาล เรื่อง การตรวจรับงานก่อสร้างถนนคสล.ถนนเทศบาล 7 บ้านหนองเข็ม..มีต่อ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560
 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยลงหินคลุกผิวจราจร ถนนสาธารณประโยชน์ บ้านดอนโพธิ์ จากถนนเทศบาล 9 ถึงพื้นที่การเกษตร หมู่ 4 ต.สระกระโจม
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2560

คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 61 /2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ...มีต่อ

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2560
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม...มีต่อ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2560
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2560
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2560
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา..มีต่อ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2560
ประกาศการตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยลงหินคลุก ผิวจราจร ถนนสาธารรประโยชน์ บ้านดอนโพธิ์..มีต่อ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2560
 
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 80 รายการ
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 80 รายการ..มีต่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 45 /2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ขายทอดตลาดพัสดุ ของเทศบาลตำบลสระกระโจม...มีต่อ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 80 รายการ ...มีต่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
รายละเอียดแนบท้าย ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินหมดสภาพจากการใช้งาน จำนวน 80 รายการ...มีต่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
 
โครงการก่อสร้างลงหินคลุก ถนนดิน ถนนสาธารณประโยชน์ ชุมชนบ้านไร่ หมู่ 3 ตำบลสระกระโจม
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 21 /2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ...มีต่อ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม...มีต่อ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา...มีต่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างลงหินคลุกผิวจราจร ถนนดิน ถนนสาธารณประโยชน์ ชุมชนบ้านไร่ หมู่ 3...มีต่อ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2560
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสุขาภิบาล งานสุขภัณฑ์ งานอื่น ๆ ตามที่กำหนด ห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์และห้องน้ำ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม หมู่ 4
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559

คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 373 /2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ...มีต่อ

วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม...มีต่อ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2560
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา...มีต่อ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2560
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก คสล.และฝาร่องระบายน้ำ คสล.ที่ชำรุดบริเวณตลาดสระกระโจม หมู่ 3
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559

คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 372 /2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ...มีต่อ

วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา...มีต่อ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2560
 
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ค.ส.ล.เลียบถนนเทศบาล 1 (ข้างบ้านทนายสมยศ)
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 321 /2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ...มีต่อ

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
เอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 1/2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
รายงานผลการซื้อของและรับซองสอบราคางานก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล.เลียบถนนเทศบาล1 (ข้างบ้านนายสมยศ) วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2559
รายงานผลการตรวจสอบการลงทะเทียนผู้ค้ากับภาครัฐ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2559
รายงานผลการยื่นซองสอบราคางานก่อสร้างลานเอนกประสงค์คสล.เลียบถนนเทศบาล1 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2559
รายงานผลการตรวจสอบการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล.เลียบถนนเทศบาล 1 (ข้างบ้านทนายสมยศ) หมู่ 3 ตำบลสระกระโจม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้ารอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม หมู่ 4
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2559

คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 296 /2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ...มีต่อ

วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2559
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2559
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงทางเท้ารอบ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม หมู่ 4 ตำบลสระกระโจม วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาธารณประโยชน์ บ้านดอนโพธิ์ (ข้างบ้านนายมะยม นิลระยะ) หมู่ 4
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559

คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 281 /2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ...มีต่อ

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา...มีต่อ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนน สาธารณประโยชน์ บ้านดอนโพธิ์ (ข้างบ้านนายมะยม นิลระยะ) หมู่ 4 ตำบลสระกระโจม วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาธารณประโยชน์ บ้านหนองกะเถาว์(ข้างบ้านนางคอน ทองเวียงจันทร์)หมู่ 3
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559

คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 280 /2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ...มีต่อ

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา...มีต่อ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาธารณประโยชน์ บ้านหนองกะเถาว์ (ข้างบ้านนางคอน ทองเวียงจันทร์) หมู่ 3...มีต่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาธารณประโยชน์บริเวณชุมชนหลังวัดสระกระโจม หมู่ 4
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2559

คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 253/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ...มีต่อ

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2559
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2559
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา ...มีต่อ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาธารณประโยชน์บริเวณชุมชนหลังวัดสระกระโจม หมู่ 3...มีต่อ

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559

 
โครงการการจ้างเหมางานกั้นห้องประชุมเล็ก ในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2559
คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 252/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ...มีต่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2559
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2559
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา ...มีต่อ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2559
 
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า, ติดตั้งตาข่าย, เทคอนกรีตบริเวณสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลสระกระโจม หมู่ 4
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2559
คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 248/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ...มีต่อ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2559
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2559
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา ...มีต่อ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ติดตั้งตาข่าย เทคอนกรีตบริเวณสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลสระกระโจม...มีต่อ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2559
 
โครงการซ่อมแซมไหล่ถนน คสล.และผิวจราจรหินคลุกที่ชำรุดบริเวณ ถนนสาธารณประโยชน์ภายในเทศบาล ตำบลสระกระโจม หมู่ 3 ต.สระกระโจม
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2559
คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 227/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ...มีต่อ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2559
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2559
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา...มีต่อ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559
 
โครงการก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและงานก่อสร้างฐานราก ค.ส.ล.พร้อมงานขนย้าย โครงเหล็กประปาหอถังสูง ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองงิ้วพู 2 หมู่ที่ 4
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2559
คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 226/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ...มีต่อ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2559
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2559
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา...มีต่อ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลพร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและงานก่อสร้างฐานราก คสล.บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองงิ้วพู 2 หมู่ 4 วันที่ 4 พฤศจืกายน พ.ศ.2559
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบสนามกีฬา และโครงการจัดหาเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559
คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 207/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ...มีต่อ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุง ระบบสนามกีฬา และโครงการเครื่องเล่นสนามโรงเรียนบ้านสระกระโจม...มีต่อ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2559
 
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนลาดยาง ชนิด ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 3 เชื่อมลาดยางสระกระโจม - หนองแจง
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559
คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 206/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ...มีต่อ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การรตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างทางเชื่อมชนิด คสล.ถนนเทศบาล 3 เชื่อมลาดยางสายสระกระโจม - หนองแจง หมู่ 3 ตำบลสระกระโจม...มีต่อ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2559
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 7 บ้านหนองเข็ม หมู่ที่ 3
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2559
คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 187/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ...มีต่อ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2559
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2559
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 7 บ้านหนองเข็ม หมู่ที่ 3 ตำบลสระกระโจม วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2559
เอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 1/2559 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 7 บ้านหนองเข็ม หมู่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2559
รายงานผลการซื้อซองสอบราคางานก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 7 บ้านหนองเข็ม หมู่ 3 ต.สระกระโจม ของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559
รายงานผลการยืนซองสอบราคางานก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 7 บ้านหนองเข็ม หมู่ 3 ต.สระกระโจม ของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559
รายงานผลการตรวจสอบการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล7 บ้านหนองเข็ม หมู่ 3 ตำบลสระกระโจม วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2559
 
โครงการก่อสร้างถนนดิน
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2559
คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 185/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ...มีต่อ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2559
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2559
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา...มีต่อ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน ถนนสาธารณประโยชน์ ชุุมชนบ้านไร่ หมู่ 3 ตำบลสระกระโจม...มีต่อ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2559
 
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนลาดยาง บริเวณทางเข้า - ออก หน้าอาคารป้องกันเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2559
คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 165/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ...มีต่อ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2559
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2559
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา...มีต่อ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างทางเชื่อมถนนลาดยาง บริเวณทางเข้า - ออก หน้าอาคารป้องกันเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2559
 
โครงการวางท่อระบายน้ำลอดถนน ค.ส.ล.เทศบาล
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา.. มีต่อ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559
 
โครงการซ่อมแซมท่อเมนต์ระบบประปาหมู่บ้านหนองงิ้วพู
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)... มีต่อ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)....มีต่อ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา.. มีต่อ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2559
 
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างรอบสระน้ำสาธารณประโยชน์
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2559
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2559
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2559
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559
วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2559
 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...(มีต่อ) วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2559
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา.. (มีต่อ) วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม...มีต่อ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2559
 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4) วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2559
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา.. มีต่อ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงสนามฟุตบอลของ เทศบาลตำบลสระกระโจม.. มีต่อ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2559
 
โครงการงานขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4) วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2559
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา.. มีต่อ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ...มีต่อ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2559
 
โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2559
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว คสล.ที่ดินเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2559
 
กองคลัง
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มีนาคม 2561 - มีนาคม 2561 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2561
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (กรณีกันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2560) ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม 2561 - มีนาคม 2561 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2561
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2561
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (กรณีกันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2560) ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2561
รายงานการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือน ตามแบบ สขร. (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560) วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2560
รายงานการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือน ตามแบบ สขร. (ประจำเดือนกรกฎาคม 2560) วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2560
รายงานการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือน ตามแบบ สขร. (ประจำเดือนมิถุนายน 2560) วันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2560
รายงานการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือน ตามแบบ สขร. (ประจำเดือนพฤษภาคม 2560) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2560
รายงานการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือน ตามแบบ สขร. (ประจำเดือนเมษายน 2560) วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2560
รายงานการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือน ตามแบบ สขร. (ประจำเดือนมีนาคม 2560) วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2560
รายงานการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือน ตามแบบ สขร. (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2560
รายงานการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือน ตามแบบ สขร. (ประจำเดือนมกราคม 2560) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
รายงานการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือน ตามแบบ สขร. ประจำเดือน ธันวาคม 2559 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา (ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เป็นค่าเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ) วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2559

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (เครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ จำนวน 1 คัน)

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (มีต่อ) วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 (มีต่อ) วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2559
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) ไตรมาสที่ 4 ประจำปีเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2559...(มีต่อ) วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2559
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ไตรมาสที่ 4 ประจำปีเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2559...(มีต่อ) วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2559
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 4 ประจำปีเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2559...(มีต่อ) วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)...(มีต่อ) วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2559
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2559
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 3 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2559 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2559
รายงานการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือน ตามแบบ สขร. ประจำปี ประจำเดือน มิถุนายน 2559 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2559
รายงานการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็น รายเดือน ตามแบบ สขร. วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559...มีต่อ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2559มีต่ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 มีต่อ..... วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559มีต่อ..... วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2559
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศ คตง. ในปีงบประมาณ 2558....มีต่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
 
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 0.60 ม.ยาว 70.00 ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.60 ม.พร้อมฝาร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. (ข้อมูล ณ ) มีต่อ..
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม 2558 - มีนาคม 2558(ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559)มีต่อ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559) มีต่อ..
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 สำนักงาน เทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2559) มีต่อ..
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2559) มีต่อ..
โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระกระโจม หมู่ที่ 4 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2559) มีต่อ..
 
 
เมนูระบบสารสนเทศ
ระบบสารบรรณ
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ระบบเบี้ยยังชีพ
ระบบการศึกษาท้องถิ่น
ระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก อปท.
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ฝากข่าว อปท.
เมนูฐานข้อมูล
หนังสือราชการ
กฎหมายท้องถิ่น
ฐานข้อมูลยุทธศาสตร์ของ อปท.
บทความและเกร็ดความรู้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก อปท.
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ฝากข่าว อปท.
 
เมนูติดต่อส่วนราชการ
จังหวัดสุพรรณบุรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลตำบลดอนเจดีย์
ศูนย์ดำรงธรรม
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
สำหรับประชาชน (ข้อมูลข่าวสาร)
การร้องเรียน
การตรวจดูข้อมูล
การอุทธรณ์
การแก้ไขข้อมูล
ศูนย์ดำรงธรรม
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
 
  
พัฒนาระบบโดย Admin สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เบอร์ 035 - 557124 และ 035 - 557055 E- mail sakrajom@hotmail.com