ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์การทุจริต
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์การทุจริต
คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ ๓๙๕/๒๕๕๔ เรื่อง เเต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์การทุจริต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเรื่องอื่น ๆ
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเรื่องอื่น ๆ
 

คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม
ที่ ๓๙๕/๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์การทุจริต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเรื่องอื่น ๆ

************************

                                                              
                          
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ต้องการจะติ - ชมหรือพบเห็นการทุจริตและ ประพฤติ มิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งเบาะแสและข้อมูลการทุจริตหรือประพฤติมิชอบไปยังศูนย์ดำ รงธรรมท้องถิ่น ตู้ ป.ณ.๗๙ ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ นั้น
                                                            
                          เทศบาลตำบลสระกระโจม ได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และเพื่อเป็นการช่วยกันป้องกันการทุจริต และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเีีรียน / ร้องทุกข์การทุจริตประพฤติมิชอบ ขององค์กรปกครอง ่ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้แจ้งเบาะแส ข้อมูลให้เทศบาลทราบ และเพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์ฯ เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เี่กี่ยวข้องดังนี้
                             ๑. ฝ่ายประชาสัมพันธ์  

  ๑.๑ นางภิรดา จินดาอินทร์ หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้า
  ๑.๒ จ่าเอกจรัญ เกตุสุริวงค์ เจ้าพนักงานป้องกัน เจ้าหน้าที่
  ๑.๓ นายรุ่ง แสงจันทร์ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่
  ๑.๔ นายบุญเลิศ สำแดงไฟ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่

                             ๒. ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

  ๒.๑ นางสาวขวัญยืน สังข์วรรณะ ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้า
  ๒.๒ นางสาวสุวรรณา สุนทรวิภาต จพง.สาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่
  ๒.๓ นางสาวศศวรรณ มลมาด จพง.จัดเก็บรายได้ เจ้าหน้าที่
  ๒.๔ นายศักดิ์ดา เลี้ยงสวัสดิ์ นายช่างโยธา เจ้าหน้าที่
  ๒.๕ นายชัยวัฒน์ วัยเจริญ ผู้ช่วยช่างโยธา เจ้าหน้าที่
  ๒.๖ นางสาวนิตยา แสงภู่ ผช.เจ้าหน้าที่การเงินฯ เจ้าหน้าที่
  ๒.๗ นางวิภาวดี เลี้ยงสวัสดิ์ นักวิชาการเงินฯ เจ้าหน้าที่/เลขานุการ

                             ๓. ฝ่ายประสานงาน และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

  ๓.๑ นางภิรดา จินอินทร์ หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้า
  ๓.๒ นางสาวสุดารัตน์ สุดโต จนท.วิเคราะห์ฯ เจ้าหน้าที่
  ๓.๓ นางสาวปณัฐนันทน์ สร้างความดี นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่
  ๓.๔ นางสาวมนัญชยา ขวัญอ่อน จนท.บริหารงานฯ เจ้าหน้าที่
  ๓.๕ นางธวัลภรณ์ จันทร์นุกูลศิลป์

จพง.พัฒนาชุมชนฯ

เจ้าหน้าที่
  ๓.๖ นางสาวลัดดา ชมฉายยา นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่
  ๓.๗ นายภาณุพงศ์ ผิวพิมพ์ดี นิติกร เจ้าหน้าที่/เลขานุการ

                             ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และรายงานผลการปฏิบัติให้ทราบด้วย

                             สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔


                                                                                         ธวัช    สินไพบูลย์ผล             
                                                                                     (นายธวัช   สินไพบูลย์ผล)         
                                                                                นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม

                                                                                                                                            

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเีรียน / ร้องทุกข์ การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเรื่่องอื่น ๆ
************************

                          ด้วย เทศบาลตำบลสระกระโจม ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม เพื่อให้ประชาชนที่พบเห็นหรือรู้เบาะแสข้อมูลการทุจริต หรือประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือได้รับความเดือดร้อน ได้แจ้งข้อมูล ตามช่องทางดังต่อไปนี้
                                                            
                          1. แจ้งกับเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเีรียน / ร้องทุกข์ โดยตรงได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม
                          2. แจ้งทางโทรศัพท์ / โทรสาร ได้ที่หมายเลข 035 - 557 - 124, 035 - 557 - 055 และ 035 - 557 - 114
                          3. แจ้งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
                          4. แจ้งทางตู้รับเรื่องร้องเีรียน / ร้องทุกข์ ที่ติดอยู่ที่หน้าบ้านของท่าน
                          5. แจ้งทาง web sit : www.sakrajom.com
                          6. แจ้งทาง E - mail t : sakrajom@hotmail.com
                          7. แจ้งทางตู้ ปณ.เลขที่ 9 รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

 
                             จึงเรียนมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2552


                                                                                         ธวัช    สินไพบูลย์ผล             
                                                                                     (นายธวัช   สินไพบูลย์ผล)         
                                                                                นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม

                                                                                                                                            

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

 
 
 
พัฒนาระบบโดย Admin สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เบอร์ 035 - 557124 และ 035 - 557055 E- mail sakrajom@hotmail.com