ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสระกระโจม
   
คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 157/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสระกระโจม
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การให้บริการศูนย์ข้อมูลขา่วสารของทางราชการ เทศบาลตำบลสระกระโจม
คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสระกระโจม
 

คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม
ที่ 157/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสระกระโจม

                          เพื่อให้การบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของเทศบาลตำบลสระกระโจม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบราชการ อาศัย อำนาจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ดังนี้

                         1. นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                   
                   ประธานกรรมการ
                         2. รองนายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม                                  รองประธานกรรมการ
                         3. ปลัดเทศบาลตำบลสระกระโจม                                          กรรมการ
                         4. ผู้อำนวยการกองคลัง                                                        กรรมการ
                         5. รก.หัวหน้ากองการศึกษา                                                   กรรมการ
                         6. รก.หัวหน้าสาธารณสุขชุมชน                                             กรรมการ
                         7. รก.หัวหน้ากองช่าง                                                           กรรมการ
                         8. หัวหน้าสำนักปลัด                                                            กรรมการ/เลขานุการ
                         9. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน                                   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

                         ให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสระกระโจม มีหน้าที่ ดังนี้
                         1. เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลสระกระโจม

                         2. ให้คำแนะนำหรือเสนอความคิดเห็นเกี่ียวกับข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษารวมทั้งควรจัดพิมพ์ และการ เผยแพร่
                         3. ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทข้อมูลข่าวที่ไม่ต้องเปิดเผย หรือข้อมูลข่าว สารที่เป็นความลักของราชการ
                         4. ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ควรจัดเก็บไว้ที่เทศบาลตำบลสระกระโจม หรือ ส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่กำหนดในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
                         5. ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลข่าวสารตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ หรือข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ
                         6. ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกับส่วนราชการและิเอกชน
                         7. ให้ัคำแนะนำหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข่าวสาร ของราชการ พ.ศ.2540
                         8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการในเรื่องใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
                         9. เชิญบุคคลใด มาสอบถามหรือชี้แจงความคิดเห็นเกียวกับข้อมูลข่าวสาร
                         10. ดำเนินงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

                         ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


                             สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554


                                                                                  ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                                              (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)         
                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม

                      
                                                                                                                                            

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลตำบลสระกระโจม

                          อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตร 9 ให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้่อมูลข่าวสารให้ประชาชน เข้าตรวจดูได้ง่าย ภายใต้บังคับมาตรา 14 และ มาตรา 15 หน่วยงานราชการจึงต้องจัดให้มีสถานที่สำหรับประชาชนใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสาร ของราชการ ได้สะดวกตามสมควรนั้น

                         ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสระกระโจม จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ที่ต้องการให้ ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวาง ในการรับรู้ข้อมูลข่วสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดย ถูกต้องกับความเป็นจริง รวมทั้งส่งเสริมให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น

เปิดเผยเป็นหลัก
ปกปิดเป็นข้อยกเว้น
การจัดไว้ใ้ห้ประชาชนตรวจดู (มาตรา 9)
(1) ผลการพิจารณาที่มีผลต่อเอกชนโดยตรง
(2) นโยบายและการตีความ
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
(4) คู่มือ หรือ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน
(5) สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงราชกิจานุเบกษา
(6) สัญญาสำคัญของรัฐ
      - สัญญาสัมปทาน
      - สัญญาผูกขาดตัดตอน
      - สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
(7) มติ ครม.มติคณะกรรมการ
(8) ประกาศประกวดราคา/สอบราคา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย (มาตรา 14)
(1) ข้อมูุลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ข้อมูลที่อาจไม่ต้องเปิดเผย (มาตรา 15)
(1) ความมั่นคงของประเทศ
(2) การบังคับใช้กฎหมาย
(3) ความเห็น/คำแนะนำภายในหน่วยงานภาครัฐ
(4) ความปลอดภัยของบุคคล
(5) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
(6) กฎหมายหรือบุคคลเจ้าของข้อมูลกำหนดมิให้เปิดเผย

                             ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2550


                                                                                  ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                                              (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)         
                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม

                      
                                                                                                                                            

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม
ที่ 179/2551
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสระกระโจม

                          ตามพระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 หมวด 1 มาตรา 9 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมซึ่งในการขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการนี้ ต้อง ไม่เปิดเผยข้อมูลของบุคคลอื่น หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้่า

                         เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เทศบาลตำบลสระกระโจมจึงจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสระกระโจมขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูลได้ อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น


                             ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                   ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2551


                                                                                  ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                                              (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)         
                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม

                      
                                                                                                                                            

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 
 
พัฒนาระบบโดย Admin สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เบอร์ 035 - 557124 และ 035 - 557055 E- mail sakrajom@hotmail.com