การมอบอำนาจในการตัดสินใจ
เรื่อง
วันที่ลงข้อมุูล
คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2558
คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การมอบอำนาจผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2558
คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ให้รองนายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีดำรงตำแหน่ง
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2558
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน  
คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 230/2556 เรื่อง การมอบอำนาจผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม  
คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 234/2552 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีทำการระวังชี้แนวเขต และลงชื่อรับรองเขตที่ดินนายกเทศมนตรี  
คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 231/2552 เรื่อง การมอบอำนาจผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม  
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน  
 

คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม

************************

                          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 อัฏฐ มาตรา 48 เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552จึงแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาล ตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย ดังนี้

                         1. นายมงคล จิวไว้วรณ์                                         ดำรงตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม คนที่ 1
                         2. นายเชาว์พิเชฏฐ์ ปิ่นทะศิริ                                 ดำรงตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม คนที่ 2

                         ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกเทศมนตรีมีคำสั่งมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย บัญญัติไว้ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
                         

                         ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
   
                            สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2558


                                                                                  ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                                              (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)         
                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม

                                                                                                                                            

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง การมอบอำนาจผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม

************************

                          เพื่อให้การบริการและตอบสนองความต้องการของประชาชนในภารกิจของอำนาจหน้าที่ราชการของเทศบาลตำบล สระกระโจม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ถูกต้องสมบูรณ์ อาศัยอำนาจตามความในในมาตรา 48 วีสติ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม จึงมอบอำนาจและหรือแต่งตั้งผู้ปฏิบัติ ราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม ดังต่อไปนี้

                         1. นายมงคล จิวไว้วรณ์                                         ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                         2. นายเชาว์พิเชฏฐ์ ปิ่นทะศิริ                                 ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                         3. นายอภิเดช ธรรมวิชิต                                        ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสระกระโจม

                         โดยมอบอำนาจให้บุคคลในลำดับ 1,2,3 ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจมในด้าน
                         1. การระวังชี้แนวเขตที่ดิน
                         2. การอนุมัติใช้รถยนต์ส่วนกลางของเทศบาล เช่น รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ รถตรวจการณ์
                         3. การออกหนังสือรับรองต่าง ๆ
                         4. การโต้ตอบหนังสือกับส่วนราชการต่าง ๆ
                         5. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ในเรื่องที่มิได้เป็นอำนาจเฉพาะของนายกเทศมนตรี

                         ทั้งนี้ การปฏิบัติราชการแทนบุคคลตาม 1,2,3 ต้องกระทำภายใต้การกำกับดูแล และกรอบนโยบายที่นายกเทศมนตรี กำหนดไว้
  

                            สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2558


                                                                                  ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                                              (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)         
                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                                                                                                                                            

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ให้รองนายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีดำรงตำแหน่ง

************************

                          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 อัฏฐ มาตรา 48 เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 จึงให้บุคคลพ้นจากตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม และแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งรอง นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม แทน ดังต่อไปนี้

                         พ้นจากตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                         1. นางสาวสุภาพรรณ สินไพบูลย์ผล ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2558

                         ดำรงตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                         1. นายเชาว์พิเชฏฐ์ ปิ่นทะศิริ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2558
                          จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
            

                            สั่ง ณ วันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558


                                                                                  ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                                              (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)         
                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                                                                                                                                            

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

************************

                          เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลสระกระโจม เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอน และระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติ ในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 วีสติ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 จึงมอบอำนาจให้ ปลัดเทศบาลตำบลสระกระโจม ปฏิบัติราชการแทนในการสั่งการอนุญาต และการอนุมัติตามบัญชีการมอบอำนาจแนบท้ายคำสั่งนี้
                         
                          จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
            

                             ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2556


                                                                                  ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                                              (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)         
                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                                                                                                                                            

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 
บัญชีการมอบอำนาจจากนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลตำบลสระกระโจม
แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2556
ที่ อำนาจที่มอบให้ทำการแทน มอบโดยอาศัยตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ลักษณะงานที่มอบให้ทำการแทน หมายเหตุ
1 การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ตาม ม.4, ม.33, ม.56 และ ม.60 แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535) พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศง2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 อำนาจในการอนุญาต (รายใหม่) ต่อใบอนุญาต และเลิกกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท)  
2 อนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายาอหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (ตาม ม.4, ม.33, ม.56 และ ม.60 แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535) พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศง2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 อำนาจในการอนุญาต (รายใหม่) ต่อใบอนุญาต และเลิกกิจการที่เป็น จำหน่าย อาหาร หรือสถานที่สะสม อาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)  
3 อนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ตาม ม.4, ม.41, ม.56 และ ม.60 แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535) พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศง2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 อำนาจในการอนุญาต (รายใหม่) ต่อใบอนุญาต และเลิกจำหน่าย สินค้าในที่ทางสาธารณะ  
4 อนุญาตจัดตั้งตลาด (ตาม ม.4, ม.34, ม.56 และ ม.60 แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535) พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศง2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 อำนาจในการอนุญาต (รายใหม่) ต่อใบอนุญาต และเลิกกิจการการตลาด  
5 อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนบ้ายอาคาร (ตาม ม.4, ม.25, ม.27 และ ม.40 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535) พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศง2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 อำนาจในการอนุญาต/ระงับการก่อ สร้าง ดัดแปลง รื้อ ถอน หรือเคลื่อน ย้ายอาคา  
6 อำนาจในการอนุญาตให้ใช้หรือสั่งใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ทุกประเภท ของเทศบาลเพื่อเป็นการบริหารราชการตามอำนาจหน้าที่ ของเทศบาล พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศง2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 อำนาจในการอนุญาตให้ใช้ หรือสิ่งใช้ วัสดุ ครุภัณฑ์ทุกประเภทของ เทศบาล เช่น รถยนต์บรรทุก เป็นต้น เพื่อเป็นการบริหารราชการ ตาม อำนาจหน้าที่ของเทศบาล  
7 อำนาจในการโต้ตอบหรือแจ้งหนังสือราชการต่าง ๆ หนังสือ รับรองบุคคลที่อยู่ในอำนาจนายกเทศมนตรี พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศง2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 อำนาจในการอนุญาตให้ใช้ หรือสิ่งใช้ วัสดุ ครุภัณฑ์ทุกประเภทของ เทศบาล เช่น รถยนต์บรรทุก เป็นต้น เพื่อเป็นการบริหารราชการ ตาม อำนาจหน้าที่ของเทศบาล  
 

คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม
ที่ 230/2556
เรื่อง การมอบอำนาจผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม

************************

                          เพื่อให้การบริการและตอบสนองความต้องการของประชาชนในภารกิจอำนาจหน้าที่ราชการของเทศบาลตำบล สระกระโจมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ถูกต้องสมบูรณ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 วีสติ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม จึงมอบอำนาจและหรือแต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลสระกระดจม ดังต่อไปนี้
                          1. นายมงคล จิวไว้วรณ์                       ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี
                          2. นางสาวสุภาพรรณ สินไพบูลย์ผล     ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี
                          3. นายอภิเดช ธรรมวิชิต                      ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสระกระโจม
โดยมอบอำนาจให้บุคคลในลำดับ 1, 2, 3 ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจมในด้าน

                          
1. การระวังชี้แนวเขตที่ดิน
                          2. การอนุมัติใช้รถยนต์ส่วนกลางของเทศฐาล เช่น รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ รถตรวจการณ์ เป็นต้น
                          3. การออกหนังสือรับรองต่าง ๆ
                          4. การโต้ตอบหนังสือกับส่วนราชการต่าง ๆ
                          5. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ในเรื่องที่มิได้เป็นอำนาจเฉพาะของนายกเทศมนตรี

                          ทั้งนี้ การปฏิบัติราชการแทนบุคคลตาม 1,2,3 ต้องกระทำภายใต้การกำกับดูแล และกรอบนโยบายที่นายกเทศมนตรี กำหนดไว้
                       

                             สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556


                                                                                  ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                                              (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)         
                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                                                                                                                                            

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 
 
 
พัฒนาระบบโดย Admin สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เบอร์ 035 - 557124 และ 035 - 557055 E- mail sakrajom@hotmail.com