กองคลัง เทศบาลตำบลสระกระโจม

การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2559

เทศบาลตำบลสระกระโจม กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2559 รายละเอียดดังนี้

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2559
- ชำระเงินภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

2. ภาษีป้าย
- ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.1) ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 31 มีนาคม 2559
- ชำระเงินภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

3. ภาษีบำรุงท้องที่
- ชำระภาษีบำรุงท้องที่ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 28 เมษายน 2559

4. ค่าธรรมเนียม ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุขสุข
- ชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม - 31 มีนาคม 2559

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสระกระโจม หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 3555 - 7055


 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสุขาภิบาล งานสุขภัณฑ์ งานอื่น ๆ ตามที่กำหนด ห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์และห้องน้ำ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม หมู่ 4
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559

คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 373 /2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ...มีต่อ

วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก คสล.และฝาร่องระบายน้ำ คสล.ที่ชำรุดบริเวณตลาดสระกระโจม หมู่ 3
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559

คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 372 /2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ...มีต่อ

วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ค.ส.ล.เลียบถนนเทศบาล 1 (ข้างบ้านทนายสมยศ)
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 321 /2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ...มีต่อ

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
เอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 1/2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
รายงานผลการซื้อของและรับซองสอบราคางานก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล.เลียบถนนเทศบาล1 (ข้างบ้านนายสมยศ) วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2559
รายงานผลการตรวจสอบการลงทะเทียนผู้ค้ากับภาครัฐ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2559
รายงานผลการยื่นซองสอบราคางานก่อสร้างลานเอนกประสงค์คสล.เลียบถนนเทศบาล1 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2559
รายงานผลการตรวจสอบการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2559
โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้ารอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม หมู่ 4
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2559

คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 296 /2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ...มีต่อ

วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2559
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2559
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงทางเท้ารอบ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม หมู่ 4 ตำบลสระกระโจม วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาธารณประโยชน์ บ้านดอนโพธิ์ (ข้างบ้านนายมะยม นิลระยะ) หมู่ 4
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559

คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 281 /2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ...มีต่อ

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา...มีต่อ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนน สาธารณประโยชน์ บ้านดอนโพธิ์ (ข้างบ้านนายมะยม นิลระยะ) หมู่ 4 ตำบลสระกระโจม วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาธารณประโยชน์ บ้านหนองกะเถาว์(ข้างบ้านนนางคอน ทองเวียงจันทร์)หมู่ 3
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559

คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 280 /2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ...มีต่อ

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา...มีต่อ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาธารณประโยชน์ บ้านหนองกะเถาว์ (ข้างบ้านนางคอน ทองเวียงจันทร์) หมู่ 3...มีต่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาธารณประโยชน์บริเวณชุมชนหลังวัดสระกระโจม หมู่ 4
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2559

คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 253/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ...มีต่อ

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2559
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2559
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา ...มีต่อ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาธารณประโยชน์บริเวณชุมชนหลังวัดสระกระโจม หมู่ 3...มีต่อ

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559

โครงการการจ้างเหมางานกั้นห้องประชุมเล็ก ในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2559
คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 252/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ...มีต่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2559
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2559
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา ...มีต่อ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2559
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า, ติดตั้งตาข่าย, เทคอนกรีตบริเวณสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลสระกระโจม หมู่ 4
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2559
คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 248/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ...มีต่อ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2559
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2559
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา ...มีต่อ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ติดตั้งตาข่าย เทคอนกรีตบริเวณสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลสระกระโจม...มีต่อ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2559
โครงการซ่อมแซมไหล่ถนน คสล.และผิวจราจรหินคลุกที่ชำรุดบริเวณ ถนนสาธารณประโยชน์ภายในเทศบาล ตำบลสระกระโจม หมู่ 3 ต.สระกระโจม
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2559
คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 227/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ...มีต่อ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2559
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2559
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา...มีต่อ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559
โครงการก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและงานก่อสร้างฐานราก ค.ส.ล.พร้อมงานขนย้าย โครงเหล็กประปาหอถังสูง ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองงิ้วพู 2 หมู่ที่ 4
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2559
คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 226/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ...มีต่อ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2559
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2559
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา...มีต่อ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลพร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและงานก่อสร้างฐานราก คสล.บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองงิ้วพู 2 หมู่ 4 วันที่ 4 พฤศจืกายน พ.ศ.2559
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบสนามกีฬา และโครงการจัดหาเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559
คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 207/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ...มีต่อ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุง ระบบสนามกีฬา และโครงการเครื่องเล่นสนามโรงเรียนบ้านสระกระโจม...มีต่อ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2559
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนลาดยาง ชนิด ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 3 เชื่อมลาดยางสระกระโจม - หนองแจง
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559
คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 206/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ...มีต่อ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การรตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างทางเชื่อมชนิด คสล.ถนนเทศบาล 3 เชื่อมลาดยางสายสระกระโจม - หนองแจง หมู่ 3 ตำบลสระกระโจม...มีต่อ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2559
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 7 บ้านหนองเข็ม หมู่ที่ 3
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2559
คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 187/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ...มีต่อ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2559
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2559
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 7 บ้านหนองเข็ม หมู่ที่ 3 ตำบลสระกระโจม วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2559
เอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 1/2559 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 7 บ้านหนองเข็ม หมู่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2559
รายงานผลการซื้อซองสอบราคางานก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 7 บ้านหนองเข็ม หมู่ 3 ต.สระกระโจม ของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559
รายงานผลการยืนซองสอบราคางานก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 7 บ้านหนองเข็ม หมู่ 3 ต.สระกระโจม ของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559
รายงานผลการตรวจสอบการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล7 บ้านหนองเข็ม หมู่ 3 ตำบลสระกระโจม วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2559
โครงการก่อสร้างถนนดิน
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2559
คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 185/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ...มีต่อ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2559
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2559
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา...มีต่อ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน ถนนสาธารณประโยชน์ ชุุมชนบ้านไร่ หมู่ 3 ตำบลสระกระโจม...มีต่อ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2559
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนลาดยาง บริเวณทางเข้า - ออก หน้าอาคารป้องกันเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2559
คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 165/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ...มีต่อ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2559
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2559
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา...มีต่อ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างทางเชื่อมถนนลาดยาง บริเวณทางเข้า - ออก หน้าอาคารป้องกันเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2559
โครงการวางท่อระบายน้ำลอดถนน ค.ส.ล.เทศบาล
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา.. มีต่อ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559
 
โครงการซ่อมแซมท่อเมนต์ระบบประปาหมู่บ้านหนองงิ้วพู
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)... มีต่อ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559)
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)....มีต่อ(ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559)
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา.. มีต่อ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2559)
 
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างรอบสระน้ำสาธารณประโยชน์
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2559
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2559
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2559
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559
วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2559
 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...(มีต่อ) วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2559
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา.. (มีต่อ) วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม...มีต่อ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2559
 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4) วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2559
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา.. มีต่อ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงสนามฟุตบอลของ เทศบาลตำบลสระกระโจม.. มีต่อ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2559
 
โครงการงานขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4) วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2559
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา.. มีต่อ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ...มีต่อ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2559
 
โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2559
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว คสล.ที่ดินเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2559
 
กองคลัง
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2559
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 3 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2559 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2559
รายงานการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือน ตามแบบ สขร. ประจำปี ประจำเดือน มิถุนายน 2559 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2559
รายงานการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็น รายเดือน ตามแบบ สขร. วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2559
 
กองคลัง
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา (ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เป็นค่าเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ) วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2559

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (เครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ จำนวน 1 คัน)

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (มีต่อ) วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 (มีต่อ) วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2559
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) ไตรมาสที่ 4 ประจำปีเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2559...(มีต่อ) วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2559
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ไตรมาสที่ 4 ประจำปีเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2559...(มีต่อ) วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2559
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 4 ประจำปีเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2559...(มีต่อ) วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)...(มีต่อ) วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2559
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2559
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 3 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2559 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2559
รายงานการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือน ตามแบบ สขร. ประจำปี ประจำเดือน มิถุนายน 2559 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2559
รายงานการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็น รายเดือน ตามแบบ สขร. วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559...มีต่อ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2559มีต่ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559มีต่อ..... วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559มีต่อ..... วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2559
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศ คตง. ในปีงบประมาณ 2558....มีต่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
 
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 0.60 ม. ยาว 70.00 ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.60 ม. พร้อมฝาร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559)
โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. สูง 1.20 เมตร และสูง 1.50 เมตร รวมความยาว 114.00 เมตร (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2559)
รายงานผลการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559...มีต่อ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2559) มีต่อ..
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2559) มีต่อ..
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2559) มีต่อ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศ คตง. ในปีงบประมาณ 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559) มีต่อ..
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม 2558 - มีนาคม 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559) มีต่อ..
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559) มีต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 สำนักงาน เทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2559) มีต่อ..
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2559) มีต่อ..
รายงานรายรับ - รายจ่าย
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2558)
 
 
พัฒนาระบบโดย Admin สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เบอร์ 035 - 557124 และ 035 - 557055 E- mail sakrajom@hotmail.com