กองคลัง เทศบาลตำบลสระกระโจม

การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2560

เทศบาลตำบลสระกระโจม กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2560 รายละเอียดดังนี้

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2560
- ชำระเงินภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

2. ภาษีป้าย
- ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.1) ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 31 มีนาคม 2560
- ชำระเงินภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

3. ภาษีบำรุงท้องที่
- ชำระภาษีบำรุงท้องที่ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 28 เมษายน 2560

4. ค่าธรรมเนียม ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุขสุข
- ชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม - 31 มีนาคม 2560

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสระกระโจม หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 3555 - 7055


 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง ปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน..มีต่อ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง ปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน..มีต่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
 
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง โดยมีความสูง ไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร/ต่อต้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 7 ต้น
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ...มีต่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...มีต่อ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
 
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร พร้อมฐานราก ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 5 หมู่ 3
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูงขนาด 15 ลบ.ม.พร้อมฐานราก คสล.และระบบสูบน้ำ...มีต่อ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...มีต่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ...มีต่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...มีต่อ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 5 ชุมชนบ้านหนองกระเถาว์ หมู่ที่ 3
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...มีต่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ...มีต่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...มีต่อ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ถนนเทศบาล5 ชุมชนบ้านหนองกะเถาว์ หมู่ 3 ตำบลสระกระโจม...มีต่อ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560
 
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (กรณีกันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2560).... มีต่อ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2560
รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 .... มีต่อ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 .... มีต่อ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2560
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2560 .... มีต่อ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2560
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2560 .... มีต่อ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2560
 
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ก่อสร้างรั้ว คสล.ต่อจากรั้วเดิม (ด้านทิศเหนือ) ของเทศบาลตำบลสระกระโจม.... มีต่อ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2560
 
โครงการต่อเติม ปรับปรุง ห้องน้ำอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระกระโจม หมู่ 4
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ .... มีต่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560

ประกาศกำหนดราคากลางงานของเทศบาลตำบลสระกระโจม...มีต่อ

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม..มีต่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการ ...มีต่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560...มีต่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560
 
โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้านหนองกะเถาว์ (บริเวณข้างบ้านนายจักรกฤษณ์ โสมโสดา) หมู่ 3
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ .... มีต่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560

ประกาศกำหนดราคากลางงานของเทศบาลตำบลสระกระโจม...มีต่อ

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม..มีต่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการ ...มีต่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา...มีต่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้านหนองกะเถาว์ (ข้างบ้านนายจักรกฤษณ์ โสมโสดา) หมู่ 3 ต.สระกระโจม...มีต่อ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2560
 
โครงการปรับปรุงบ่อกำจัดขยะมูลฝอยและบริเวณโดยรอบบ่อกำจัดขยะมูลฝอย หมู่ 3
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ .... มีต่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560

ประกาศกำหนดราคากลางงานของเทศบาลตำบลสระกระโจม...มีต่อ

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม..มีต่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการ ...มีต่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา...มีต่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงบ่อกำจัดขยะมูลฝอยและบริเวณโดยรอบบ่อกำจัดขยะมูลฝอย หมู่ 3 ต.สระกระโจม...มีต่อ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาธารณประโยชน์ บ้านหนองกะเถาว์ หมู่ 3
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม..มีต่อ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ .... มีต่อ

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560
ประกาศกำหนดราคากลางงานของเทศบาลตำบลสระกระโจม...มีต่อ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา...มีต่อ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560
 
โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก คสล.ถนนสาธารณประโยชน์ บ้านหนองกะเถาว์ หมู่ 3
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม..มีต่อ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ .... มีต่อ

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560
ประกาศกำหนดราคากลางงานของเทศบาลตำบลสระกระโจม...มีต่อ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา...มีต่อ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 6 ชุมชนบ้านไร่ หมู่ 3
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม..มีต่อ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ .... มีต่อ

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ประกาศกำหนดราคากลางงานของเทศบาลตำบลสระกระโจม...มีต่อ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา ..มีต่อ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 6 ชุมชนบ้านไร่ หมู่ 3 ต.สระกระโจม..มีต่อ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2560
โครงการก่อสร้างทางเชื่อม คสล.บริเวณอาคารหอประชุมโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2560

คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 115/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.... มีต่อ

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2560
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม...มีต่อ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2560
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2560
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา...มีต่อ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างทางเชื่อมคสล..มีต่อ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 7 บ้านหนองเข็ม หมู่ 3 ตำบลสระกระโจม
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560

คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 86/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.... มีต่อ

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม...มีต่อ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560
เอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการ...มีต่อ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาล เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ...มีต่อ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาล เรื่อง การตรวจรับงานก่อสร้างถนนคสล.ถนนเทศบาล 7 บ้านหนองเข็ม..มีต่อ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยลงหินคลุกผิวจราจร ถนนสาธารณประโยชน์ บ้านดอนโพธิ์ จากถนนเทศบาล 9 ถึงพื้นที่การเกษตร หมู่ 4 ต.สระกระโจม
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2560

คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 61 /2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ...มีต่อ

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2560
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม...มีต่อ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2560
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2560
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2560
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา..มีต่อ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2560
ประกาศการตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยลงหินคลุก ผิวจราจร ถนนสาธารรประโยชน์ บ้านดอนโพธิ์..มีต่อ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2560
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 80 รายการ
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 80 รายการ..มีต่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 45 /2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ขายทอดตลาดพัสดุ ของเทศบาลตำบลสระกระโจม...มีต่อ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 80 รายการ ...มีต่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
รายละเอียดแนบท้าย ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินหมดสภาพจากการใช้งาน จำนวน 80 รายการ...มีต่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
โครงการก่อสร้างลงหินคลุก ถนนดิน ถนนสาธารณประโยชน์ ชุมชนบ้านไร่ หมู่ 3 ตำบลสระกระโจม
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 21 /2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ...มีต่อ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม...มีต่อ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา...มีต่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างลงหินคลุกผิวจราจร ถนนดิน ถนนสาธารณประโยชน์ ชุมชนบ้านไร่ หมู่ 3...มีต่อ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2560
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสุขาภิบาล งานสุขภัณฑ์ งานอื่น ๆ ตามที่กำหนด ห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์และห้องน้ำ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม หมู่ 4
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559

คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 373 /2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ...มีต่อ

วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม...มีต่อ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2560
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา...มีต่อ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2560
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก คสล.และฝาร่องระบายน้ำ คสล.ที่ชำรุดบริเวณตลาดสระกระโจม หมู่ 3
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559

คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 372 /2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ...มีต่อ

วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา...มีต่อ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2560
 
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ค.ส.ล.เลียบถนนเทศบาล 1 (ข้างบ้านทนายสมยศ)
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..มีต่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

คำสั่งเทศบาลตำบลสระกระโจม ที่ 321 /2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ...มีต่อ

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
บันทึกข้อความขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
เอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 1/2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
รายงานผลการซื้อของและรับซองสอบราคางานก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล.เลียบถนนเทศบาล1 (ข้างบ้านนายสมยศ) วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2559
รายงานผลการตรวจสอบการลงทะเทียนผู้ค้ากับภาครัฐ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2559
รายงานผลการยื่นซองสอบราคางานก่อสร้างลานเอนกประสงค์คสล.เลียบถนนเทศบาล1 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2559
รายงานผลการตรวจสอบการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล.เลียบถนนเทศบาล 1 (ข้างบ้านทนายสมยศ) หมู่ 3 ตำบลสระกระโจม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
 
กองคลัง
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
รายงานการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือน ตามแบบ สขร. (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560) วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2560
รายงานการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือน ตามแบบ สขร. (ประจำเดือนกรกฎาคม 2560) วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2560
รายงานการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือน ตามแบบ สขร. (ประจำเดือนมิถุนายน 2560) วันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ.2560
โครงการให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ (แผนการออกให้บริการชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีภาษี 2560) ...มีต่อ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2560
รายงานการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือน ตามแบบ สขร. (ประจำเดือนพฤษภาคม 2560) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2560
รายงานการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือน ตามแบบ สขร. (ประจำเดือนเมษายน 2560) วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2560
รายงานการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือน ตามแบบ สขร. (ประจำเดือนมีนาคม 2560) วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2560
รายงานการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือน ตามแบบ สขร. (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2560
รายงานการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือน ตามแบบ สขร. (ประจำเดือนมกราคม 2560) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
รายงานการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือน ตามแบบ สขร. ประจำเดือน ธันวาคม 2559 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2560
 
 
 
 
พัฒนาระบบโดย Admin สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เบอร์ 035 - 557124 และ 035 - 557055 E- mail sakrajom@hotmail.com