กองคลัง เทศบาลตำบลสระกระโจม

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง การรับชำระภาษี และค่าธรรมเนียม นอกพื้นที่ ประจำปีภาษี 2561

                        ตามที่เทศบาลตำบลสระกระโจม ได้จัดทำโครงการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ขึ้น เพื่อเป็นการให้ บริการกับประชาชนที่มีหน้าที่เสียภาษี ประจำปีภาษี 2561 แล้วเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ และลดจำนวนลูกหนี้ค้างชำระภาษี นั้น

                         งานพัฒนาจัดเก็บรายได้จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบว่าเทศบาลจะออกรับ ชำระภาษีเคลื่อนที่ ในวันที่ 11 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ โรงงิ้วตลาดสระกระโจม

                        จึงประกาศให้ผู้ที่ยังไม่ได้ชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี 2561 ทราบโดยทั่วกัน และมาชำระภาษีได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

                        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

มีต่อ....

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสระกระโจม หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 3555 - 7055


 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่
ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง ปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน

                        โดยที่พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 มาตรา 24 กำหนดให้เจ้าของที่ดิน ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเป็นรายแปลงต่อเจ้าพนักงานประเมิน

                        ฉะนั้น จึงประกาศให้เจ้าของที่ดินซึ่งที่ดินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 แบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยขอรับแบบพิมพ์ ภ.บ.ท.5 ได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม ในการยื่นแบบแสดงรายการดังกล่าว ให้นำเอกสาร ดังนี้มาด้วย

                        1. สำเนาโฉนดที่ดิน จำนวน 1 ฉบับ
                        2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ฉบับ
                        3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) จำนวน 1 ฉบับ

                        ถ้าไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในกำหนด หรือยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่น้อยลง จะต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 45 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508

                        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสระกระโจม หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 3555 - 7055


 
โครงการเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองกะเถาว์ หมู่ 3
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองกะเถาว์ หมู่ 3..มีต่อ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการตีเส้นจราจร เครื่องหมายจราจรหรือข้อความ ตามที่เทศบาลกำหนดด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ..มีต่อ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.50 เมตร ยาว 104.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 364 ตาราเมตร
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาธารณประโยชน์ข้างบ้านนางสี ปิ่นทะศิริ หมู่ 4..มีต่อ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..มีต่อ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.50 เมตร ยาว 104.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 364 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (แบบ ปร.4)..มีต่อ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2561
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)..มีต่อ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ...มีต่อ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2561
บันทึกข้อความ ขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม ..มีต่อ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2561
 
โครงการต่อเติม ปรับปรุง ห้องน้ำอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระกระโจม หมู่ที่ 4
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..มีต่อ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติม ปรับปรุง ห้องน้ำ อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระกระโจม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..มีต่อ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (แบบ ปร.4)..มีต่อ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2561
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)..มีต่อ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...มีต่อ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ...มีต่อ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2561
บันทึกข้อความ ขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม ..มีต่อ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2561
 
โครงการตีเส้นจราจร เครื่องหมายจราจรหรือข้อความ ตามที่เทศบาลกำหนดด้วยสีเทอร์โม
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานตีเส้นจราจร เครื่องหมายจราจรหรือข้อความที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..มีต่อ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ...มีต่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) และรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง..มีต่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
 
โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.ต่อจากรั้วเดิม ความสูง 2 เมตร และสูง 3.50 เมตร ความยาวรวม 130 เมตร
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล.ต่อจากรั้วเดิม (ด้านทิศเหนือ) ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)..มีต่อ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ...มีต่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
บันทึกข้อความ ขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม...มีต่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
 
โครงการก่อสร้างสนามกีฬา กว้าง 13.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา หมู่ 3
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามกีฬา โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา..มีต่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสนามกีฬา โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา หมู่ 3 ตำบลสระกระโจม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...มีต่อ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...มีต่อ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ...มีต่อ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561
บันทึกข้อความ ขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระกระโจม...มีต่อ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561
 
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง โดยมีความสูง ไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร/ต่อต้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 7 ต้น
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างโดยมีเสาสูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร/ต้น พร้อมอุปกรณ์ครบุชุดจำนวน 7 ต้น (จากร้าน 7 - 11 ถึงแยกปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ชุมชนตลาดสระกระโจม)...มีต่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ...มีต่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...มีต่อ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
 
โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.ต่อจากรั้วเดิม (ด้านทิศเหนือ) สูง 2.00 ม. และ 3.50 ม. รวมยาว 130.00 ม.
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล.ต่อจากรั้วเดิม (ด้านทิศเหนือ) ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...มีต่อ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2561
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...มีต่อ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ...มีต่อ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2561
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)...มีต่อ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2561
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)...มีต่อ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...มีต่อ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2561
 
กองคลัง
เรื่อง
วันที่บันทึกข้อมูล
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มีนาคม 2561 - มีนาคม 2561 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2561
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (กรณีกันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2560) ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม 2561 - มีนาคม 2561 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2561
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2561
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (กรณีกันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2560) ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2561
 
 
พัฒนาระบบโดย Admin สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เบอร์ 035 - 557124 และ 035 - 557055 E- mail sakrajom@hotmail.com