แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลตำบลสระกระโจม
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2559) (มีต่อ..)
 
การปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลสระกระโจม
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม 2558 - มีนาคม 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559)
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2558)
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2558)
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2554
 

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
หน่วยงาน เทศบาลตำบลสระกระโจม
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม 2558 - มีนาคม 2558 (มีต่อ.PDF)

(ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559)

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

เทศบาลตำบลสระกระโจม
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 (มีต่อ.PDF)

(ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2559)

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติ่มครั้งที่ 3)

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติ่มครั้งที่ 2)

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

                          ตามที่เทศบาลตำบลสระกระโจม ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 ไปแล้วนั้น

                           เพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 ลงวันที่ 29 มกราคม 2546 ข้อ 5 เทศบาลตำบลสระกระโจม จึงขอประกาศการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ดังแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557


                                                                                  ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                                              (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)         
                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม

                                                                                                                                            

 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (มีต่อ.PDF)


ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2558

                          ตามที่เทศบาลตำบลสระกระโจม ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 ไปแล้วนั้น

                           เพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 ลงวันที่ 29 มกราคม 2546 ข้อ 5 เทศบาลตำบลสระกระโจม จึงขอประกาศการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557


                                                                                  ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                                              (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)         
                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม

                                                                                                                                            

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557

                          ตามที่เทศบาลตำบลสระกระโจม ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 ไปแล้วนั้น

                           เพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 ลงวันที่ 29 มกราคม 2546 ข้อ 5 เทศบาลตำบลสระกระโจม จึงขอประกาศการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556


                                                                                  ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                                              (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)         
                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม

                                                                                                                                            

 
 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1

                          ตามที่เทศบาลตำบลสระกระโจม ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 และการขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รวม 2 โครงการ นั้น

                           เพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 ลงวันที่ 29 มกราคม 2546 ข้อ 5 เทศบาลตำบลสระกระโจม จึงขอประกาศการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (เพิ่มเติม) ดังแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2556


                                                                                  ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                                              (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)         
                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม

                                                                                                                                            

เพิ่มเติมรายละเอียด

 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2554

                          ตามที่เทศบาลตำบลสระกระโจม ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 ไปแล้วนั้น

                           เพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 ลงวันที่ 29 มกราคม 2546 ข้อ 5 เทศบาลตำบลสระกระโจม จึงขอประกาศการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดังแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553


                                                                                  ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                                              (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)         
                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม

                                                                                                                                            

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 
 
 
พัฒนาระบบโดย Admin สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เบอร์ 035 - 557124 และ 035 - 557055 E- mail sakrajom@hotmail.com