กิจการสภา ประจำปี 2559
เทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง
วันที่ลงข้อมูล
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 ในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2559 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2559
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2559
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2559
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2559
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สม้ยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2559  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2559  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2559 และสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2560 ของสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559  
 
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2559

********************************

                          ด้วย จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม ตามที่สภาเทศบาลตำบลสระกระโจม มีความประสงค์ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2559 - 6 มิถุนายน พ.ศ.2559 มีกำหนด 15 วัน เพื่อพิจารณาให้จ่ายเงินสะสมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และเรื่องอื่น ๆ
                                                            
                          เพื่อให้การบริหารกิจการของเทศบาลตำบลสระกระโจม เป็นไปตามอำนาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 และโดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 สภาเทศบาลตำบลสระกระโจม จึงกำหนดการ เปิดประชุมสภา เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ในระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม ชั้น 2

                                          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                           ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559


                                                                    วัฒนา สินไพบูลย์ผล            
                                                                 (นายวัฒนา สินไพบูลย์ผล)         
                                                       ประธานสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2559

********************************

                          ด้วย นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม ได้ยื่นคำร้องขอให้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ถึง วันที่ 6 มิถุนายน 2559 มีกำหนด 15 วัน เพื่อพิจารณาให้จ่ายเงินสะสมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามอำนาจหน้าที่และอื่น ๆ
                                                            
                          เพื่อให้การบริหารกิจการของเทศบาลตำบลสระกระโจม เป็นไปตามอำนาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 และโดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 สภาเทศบาลตำบลสระกระโจม จึงกำหนดการ เปิดประชุมสภา เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2559 ในระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ถึง วันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม ชั้น 2

                                          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                           ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559


                                                                    วัฒนา สินไพบูลย์ผล            
                                                                 (นายวัฒนา สินไพบูลย์ผล)         
                                                       ประธานสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจำปี 2559

********************************

                          ตามที่ สภาเทศบาลตำบลสระกระโจม ได้กำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2558 - 9 เมษายน 2558 นั้น
                                                            
                          เพื่อให้การบริหารกิจการของเทศบาลตำบลสระกระโจม เป็นไปตามอำนาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 และโดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 สภาเทศบาลตำบล สระกระโจม จึงกำหนดการ เปิดประชุมสภา เทศบาล สมัยสามัญ สมัย 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ในระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม ชั้น 2

                                         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                           ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2559


                                                                    วัฒนา สินไพบูลย์ผล            
                                                                 (นายวัฒนา สินไพบูลย์ผล)         
                                                       ประธานสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2559

********************************

                          ตามที่ สภาเทศบาลตำบลสระกระโจม ได้กำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2559 - 18 เมษายน 2559 มีกำหนด 30 วัน นั้น
                                                            
                          เพื่อให้การบริหารกิจการของเทศบาลตำบลสระกระโจม เป็นไปตามอำนาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 และโดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 สภาเทศบาลตำบลสระกระโจม จึงกำหนดการ เปิดประชุมสภา เทศบาล สมัยสามัญ สมัยสอง ประจำปี พ.ศ.2559 ในระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2559 ถึง วันที่ 18 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม ชั้น 2

                                         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                           ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559


                                                                    วัฒนา สินไพบูลย์ผล            
                                                                 (นายวัฒนา สินไพบูลย์ผล)         
                                                       ประธานสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2559
และสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2560 ของสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม

********************************

                          ด้วย สภาเทศบาลตำบลสระกระโจม ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 โดยกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2559
มีจำนวน 4 สมัย และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ แต่ละสมัยดังนี้
                                                            
                          สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2559

                          - สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก มีกำหนด 30 วัน
                            เริ่มต้นตั้งแต่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2559

                          - สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง มีกำหนด 30 วัน
                            เริ่มต้นตั้งแต่ วันที่ 20 มีนาคม 2559 ถึง วันที่ 18 เมษายน 2559

                          - สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม มีกำหนด 30 วัน
                            เริ่มต้นตั้งแต่ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 8 กันยายน 2559

                          - สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ มีกำหนด 30 วัน
                            เริ่มต้นตั้งแต่ วันที่ 12 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 11 ตุลาคม 2559
               

                          สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560

                          - สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก มีกำหนด 30 วัน
                            เริ่มต้นตั้งแต่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง วันที่ 7 มีนาคม 2560

                          

                          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                           ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559


                                                                    วัฒนา สินไพบูลย์ผล            
                                                                 (นายวัฒนา สินไพบูลย์ผล)         
                                                       ประธานสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจำปี 2559

********************************

                          ตามที่ สภาเทศบาลตำบลสระกระโจม ได้กำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 - 3 มีนาคม 2559 นั้น
                                                            
                          เพื่อให้การบริหารกิจการของเทศบาลตำบลสระกระโจม เป็นไปตามอำนาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 และโดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 สภาเทศบาล ตำบลสระกระโจม จึงกำหนดการเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม ชั้น 2

                                         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                           ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558


                                                                    วัฒนา สินไพบูลย์ผล            
                                                                 (นายวัฒนา สินไพบูลย์ผล)         
                                                       ประธานสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559

********************************

                          ตามที่ สภาเทศบาลตำบลสระกระโจม ได้กำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 - 3 มีนาคม 2559 มีกำหนด 30 วัน นั้น
                                                            
                          เพื่อให้การบริหารกิจการของเทศบาลตำบลสระกระโจม เป็นไปตามอำนาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 และโดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 สภาเทศบาลตำบลสระกระโจม จึงกำหนดการเปิดประชุมสภา เทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559 ในระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม ชั้น 2

                                         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                           ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2559


                                                                    วัฒนา สินไพบูลย์ผล            
                                                                 (นายวัฒนา สินไพบูลย์ผล)         
                                                       ประธานสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 
 
 
พัฒนาระบบโดย Admin สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เบอร์ 035 - 557124 และ 035 - 557055 E- mail sakrajom@hotmail.com