กิจการสภา ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง
วันที่ลงข้อมูล

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม สมัยสามัญ สมัยทสี่ ครั้งที่สอง ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 (ประธานสภารับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560)

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2560

วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่่สี่ ประจำปี 2560 (ประชุมวันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น.)

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่่สี่ ประจำปี 2560

วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2560

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี 2560

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2560

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2560 (ประธานสภารับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2560)

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2560 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 12 - 26 กรกฎาคม 2560

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2560 ประชุมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม (รับรองรายงานการประชุมเมื่อ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2560) วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2560 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2560 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง นัดประชุุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2560
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2560 และสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2561 ของสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2560
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2560
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2560
 
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สม้ยแรก ประจำปี 2560

********************************

                          ตามที่ สภาเทศบาลตำบลสระกระโจม ได้กำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 - 7 มีนาคม 2560 มีกำหนด 30 วัน นั้น
                                                            
                          เพื่อให้การบริหารกิจการของเทศบาลตำบลสระกระโจม เป็นไปตามอำนาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 และโดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 สภาเทศบาลตำบล สระกระโจม จึงกำหนดการเปิดประชุมสภาเทศบาล สมันสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560 ในระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม ชั้น 2

                                          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                           ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2560


                                                                    วัฒนา สินไพบูลย์ผล            
                                                                 (นายวัฒนา สินไพบูลย์ผล)         
                                                       ประธานสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 
 
 
พัฒนาระบบโดย Admin สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เบอร์ 035 - 557124 และ 035 - 557055 E- mail sakrajom@hotmail.com