กิจการสภา ประจำปี 2561
เทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง
วันที่ลงข้อมูล

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระระโจม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2561

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2561 และสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2562 ของสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2561
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2561
และสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2562 ของสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม

********************************

                          ด้วย สภาเทศบาลตำบลสระกระโจม ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2561 โดยกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 มีจำนวน 4 สมัย และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ แต่ละสมัยดังนี้
                                                            
                          สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2561
                         - สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก มีกำหนด 30 วัน
                           เริ่มต้นตั้นแต่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 7 มีนาคม 2561

                         - สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง มีกำหนด 30 วัน
                           เริ่มต้นตั้นแต่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 19 มิถุนายน 2561

                         - สมัยประชุมสามัญ สมัยสาม มีกำหนด 30 วัน
                           เริ่มต้นตั้นแต่ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 8 กันยายน 2561

                         - สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ มีกำหนด 30 วัน
                           เริ่มต้นตั้นแต่ วันที่ 12 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 11 ตุลาคม 2561

                          สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562
                         - สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ปี พ.ศ.2562 มีกำหนด 30 วัน
                           เริ่มต้นตั้นแต่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 7 มีนาคม 2562


                                           จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                           ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561


                                                                    วัฒนา สินไพบูลย์ผล            
                                                                 (นายวัฒนา สินไพบูลย์ผล)         
                                                       ประธานสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สม้ยแรก ประจำปี 2561

********************************

                          ตามที่ สภาเทศบาลตำบลสระกระโจม ได้กำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 - 7 มีนาคม 2561 มีกำหนด 30 วัน นั้น
                                                            
                          เพื่อให้การบริหารกิจการของเทศบาลตำบลสระกระโจม เป็นไปตามอำนาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 และโดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 สภาเทศบาลตำบล สระกระโจม จึงกำหนดการเปิดประชุมสภาเทศบาล สมันสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม ชั้น 2

                                         
                                           จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                           ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


                                                                    วัฒนา สินไพบูลย์ผล            
                                                                 (นายวัฒนา สินไพบูลย์ผล)         
                                                       ประธานสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สม้ยแรก ประจำปี 2561

********************************

                          ตามที่ สภาเทศบาลตำบลสระกระโจม ได้กำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 - 7 มีนาคม 2561 มีกำหนด 30 วัน นั้น
                                                            
                          เพื่อให้การบริหารกิจการของเทศบาลตำบลสระกระโจม เป็นไปตามอำนาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 และโดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 สภาเทศบาลตำบล สระกระโจม จึงกำหนดการเปิดประชุมสภาเทศบาล สมันสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561 ในระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม ชั้น 2

                                          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                           ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2561


                                                                    วัฒนา สินไพบูลย์ผล            
                                                                 (นายวัฒนา สินไพบูลย์ผล)         
                                                       ประธานสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 
 
 
พัฒนาระบบโดย Admin สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เบอร์ 035 - 557124 และ 035 - 557055 E- mail sakrajom@hotmail.com