เทศบาลตำบลสระกระโจม ยกฐานะจาก "สุขาภิบาลสระกระโจม" เป็นเทศบาลตำบลสระกระโจม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ปัจจุับันเทศบาลตำบลสระกระโจม ย้ายมาที่สำนักงานใหม่ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2551 โดยมีเนื้อที่ 26 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา ที่สำนักงานใหม่ติดถนนทางหลวงแผ่นดิน เลขที่ 6342 การเดินทางจากเทศบาลตำบลสระกระโจม โดยประมาณระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี (ศูนย์ราชการ) ประมาณ 50 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ
- เป็นพื้นที่ดอน ไม่มีป่าไม้ อากาศโดยทั่วไปร้อนและแห้งแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล
ลักษณะภูมิอากาศ
- ฤดูร้อน - - เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม
- ฤดูฝน - - เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน
- ฤดูหนาว - - เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม
* * แหล่งน้ำที่มาใช้เพื่อเกษตรกรรม หรือเพื่ออุปโภค บริโภค ใช้นำ้ฝนตามฤดูกาล
* * อุณหภูมิสูงสุด 39 องศาเซลเซียล ต่ำสุด 25 องศาเซลเซียล (ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้บ้างขึ้นอยุู่กับอิทธิพล ของลมมรสุมที่พัดผ่าน)

ด้านอาณาเขตปกครอง
มีอาณาเขตดังนี้
* ทิศเหนือ
- - - หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่ห่างจากสายอู่ทอง - บ้านไร่ ห่างจากหนองสลัดไดตรงจุด สี่แยกทางสาย อู่ทอง - บ้านไร่ ทางทิศตะวันตก 400 เมตร ทิศเหนือตรงไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 2 ตั้งอยู่ริมทางสายอู่ทอง - บ้านไร่ฟากตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 ตรงไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 3 ห่างจากสี่แยกสายสระกระโจม - ดอนเจดีย์ ไปทิศเหนือ 600 เมตร จากหลักเขตที่ 3 ตรงไปทิศตะวันออกหลัก เขตที่ 4 ตั้งห่างจากหลักเขตที่ 3 ระยะ 1,950 เมตร
* ทิศตะวันออก - - - จากหลักเขตที่ 4 ตรงไปทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 5 ตั้งอยู่ริมทางสายสระกระโจม - ดอนเจดีย์ ฟากใต้ตรงกิโลเมตร 2 จากหลักเขตที่ 5 ตรงไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 6 ตั้งอยู่ห่างจากทางสายสระกระโจม - ดอนเจดีย์ ตรง กม.2 ในแนวทางตั้งฉากไปทางทิศใต้ ห่างทางสายอู่ทอง - บ้านไร่
* ทิศใต้ - - - ห่างจากหลักเขตที่ 6 ตรงไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางสายอู่ทอง - บ้านไร่ ฟากตะวันออก จากหลักเขตที่ 7 ตรงไปทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 8 ตั้งอยู่ห่างจากสายอู่ทอง - บ้านไร่ ตอน กม.5,500 ระยะ 475 เมตร และห่างจากทางสายสระกระโจม - กกม่วง ไปทางทิศใต้ 290 เมตร
* ทิศตะวันตก - - - จากหลักเขตที่ 8 ตรงไป ทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ 9 ตั้งอยู่ิรมทางสาย สระกระโจม - กกม่วง ฟากใต้ ห่างสี่แยกสายอู่ทอง - บ้านไร่ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ระยะ 500 เมตร จากหลักเขตที่ 8 ตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือบรรจบหลักเขตที่ 10

ประวัิติความเป็นมาของเทศบาลตำบลสระกระโจม
                เทศบาลตำบลสระกระโจม ให้บริการด้านสาธารณะมานานถึง 54 ปีล่วงมาแล้ว เดิมมีฐานะเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบสุขาภิบาลใช้ชื่อว่า "สุขาภิบาลสระกระโจม" โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาล อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2515 สุขาภาิบาล สระกระโจมได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศลาล พ.ศ.2542 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 จากวันนั้น ถึงวันนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล เป็นเวลา 11 ปีจนถึงปัจจุบัน

                เมื่อครั้งแรกที่สุขาภิบาลสระกระโจมดำเนินการ ได้ใช้อำเภอดอนเจดีย์ เป็นสถานที่ทำการ จนฐานะเป็นเทศบาล เมื่อปี 2542 ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ใน เขตหมู่ 3 ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลสระกระโจม จากการยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลสระกระโจม เทศบาลฯ ได้มีพื้่นที่ในความรับผิดชอบดูแล 4 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยหมู่ 3 และหมู่ 4 ต่อมาได้มีการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลสระกระโจม ขึ้นมาใหม่ เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน เนื่อง จากเทศบาลมีภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบมากขึ้น จากการถ่ายโอน อำนาจทั้งจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น ตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผน และขั้นตอนกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาสถานที่การให้บริการประชาชนตามภารกิจหน้าที่ เพิ่มมากขึ้น จึงมีการก่อสร้ารงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม หลังใหม่ขึ้นและได้เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2551 ซึ่งอาคารหลังใหม่มีความ สะดวก สบาย ทันสมัย และใช้เป็นที่ทำการของเทศบาลฯ จวบจนถึงปัจจุบัน

               เทศบาลตำบลสระกระโจม มีพื้นที่ในสถานที่ราชการจำนวน 26 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา จึงได้มีการบริหารงานเพื่อทันสมัย เพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ใน การบริการสาธารณะ อำนวยความสะดวก คุณภาพชีวิต ให้ความช่วยเหลือ บรรเทาปัญหา สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชน และสามารถรองรับแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น จึงได้ม ีการก่อสร้างอาคารอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระกระโจม อาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และอาคารหอประชุมเทศบาลตำบล สระกระโจม

                จากการบริหารงานจากอดีตจึงถึงปัจจุบัน โดยตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครอง ส่วนท้องถิ่น รูปแบบเทศบาล ที่ท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเอง และตัดสินใจในกิจการ ท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจ ท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐาน สารสนเทศในท้องถิ่นให้ ทั่วถึง และเท่าเทียมกันทั่วประเทศรวมทั้งร่วมพัฒนาจังหวัดให้มีความพร้อม โดยคำนึงถึง เจตนารมย์ของประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสระกระโจม เพื่อให้บรรลุปรัชญาแห่งรากฐานประชาธิปไตย ของเทศบาล คือ เป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลตำบลสระกระโจม ได้แก่ โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ
                พระราชบัญญัติเทศฐาล พ.ศ.2496 แก้ไขเำพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ส่วนที่ 3 หน้าที่ของเทศบาล บทที่ 1 เทศบาลตำบล มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้
                (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
                (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
                (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
                (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
                (5) ให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง
                (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
                (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
                (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
                (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
                การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมี่ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลกาารปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

อำนาจหน้าที่เทศบาล

               
เทศบาลตำบลสระกระโจม ได้ดำเนินการในอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศง2546 หน้าที่ที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังนี้
                (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
                (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
                (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
                (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
                (5) ให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง
                (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
                (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
                (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
                (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล


หน้าที่ ที่เทศบาลอาจจัดทำให้เขตเทศบาล
                1. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
                2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
                3. ให้มตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
                4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
                5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
                6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
                7. ให้มีการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
                8. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
                9. เทศพาณิชย์
                นอกจากนี้ เทศบาลฯ ยังมีอำนาจตามที่ได้บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 
พัฒนาระบบโดย Admin สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เบอร์ 035 - 557124 และ 035 - 557055 E- mail sakrajom@hotmail.com