ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
1. มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นระบบที่เชื่อมโยงกัน และกันภายในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึง                
    และเหมาะสมกับพื้นที่
2. ให้มีการขยายไฟฟ้าสาธารณะตามเส้นทางคมนาคมในแหล่งชุมชนให้ครอบคลุมทุกชุมชนอย่างทั่วถึง
    และเหมาะสมกับพื้นที่
3. ให้มีการขยายโทรศัพท์สาธารณะและระบบโทรคมนาคมให้ทั่วถึงทุกพื้นที่และเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
4. ให้มีการผลิตน้ำประปา/แหล่งน้ำสาธารณะเพื่อให้บริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาิติ
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
1. มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ ร่วมรณรงค์ปลููกจิตสำนึกให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของ     การอนุรักษ์ทรัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. มุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาทชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
3. ให้มีการกำจัดขยะมูลฝอยและการบำบัดน้ำเสียโดยถูกหลักวิชาการและแปรสภาพขยะหรือคัดแยกประเภทขยะ     เพื่อให้นำกลับมาใช้ ประโยชน์ได้อีก พัฒนาเครื่องมือในการกำจัดขยะให้มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนารณรงค์ส่งเสริมพัฒนาสวนสาธารณะปลูกไม้ดอกไม้ประดัีบตามเส้นทางคมนาคมและชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

1. ส่งเสริมและสนับสนุนหใ้ประชาชนมีรายได้/เพิ่มรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น
2. การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาฝึีมือแรงงาน การพัฒนาอาชีพต่าง ๆ เพิ่อเพิ่มรายได้ของประชาชนท้องถิ่น
3. การพัฒนาทางการเกษตรให้มีทางเลือกในการขยายผลผลิตในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทฤษฎีใหม่อย่างพอเพียง     และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

1. พัฒนาเทศบาลโดยใช้แผนงานในระดับต่าง ๆ เป็นแกนนำเพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อนของการพัฒนา
2. ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ ในการเสนอแนวคิดพัฒนาเทศบาล
3. ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลฯ
4. ปรับปรุงระบบการบริหารงานเทศบาล ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
1. ปลูกฝังและส่งเสริมทัศนคติในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ     รวมทั้งการดูแลตนเองและสามารถแก้ไขปัญหาเจ็บป่วยเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
2. พัฒนาสถานพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐาน ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
3. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานและความสามารถในด้านการบริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

1. เทศบาลและประชาชนมีส่วนร่วมพิจารณาทิศทางการศึกษาของท้องถิ่น     ให้สอดคล้องกับนโยบายทางด้านการศึกษาของระดับจังหวัด ระดับประเทศ และนำมาพัฒนาท้องถิ่น
2. การพัฒนาขยายโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ให้ทั่วถึงกัน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการของเด็ก ๆ เยาวชนแก่ประชาชน     เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้ห่างไกลยาเสพติด
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและความเป็นระเบียบในสังคม
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

1. การพัฒนามุ่งเน้นการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึก     แก่ประชาชนอย่างสม่ำเสมอ
2. มุ่งเน้นการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือของชุมชนช่วยกันรักษาความปลอดภัย     และความร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาผู้มีีอิทธิพล และป้องกันอาชญากรรม
3. พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
4. มุ่งเน้นการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีสนับสนุนการเมืองการปกครองแก่ประชาชนเพื่อเป็นมาตรฐาน     ในด้านการเมืองไทย การให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกแก่ ประชาชนในเรื่องการเมืองอย่างสม่ำเสมอ 
 
พัฒนาระบบโดย Admin สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เบอร์ 035 - 557124 และ 035 - 557055 E- mail sakrajom@hotmail.com