แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558 - 2562) ของเทศบาลตำบลสระกระโจม
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2557 - 2561) ของเทศบาลตำบลสระกระโจม
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2554 - 2558) ของเทศบาลตำบลสระกระโจม
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลสระกระโจม
 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558 - 2562)
ของเทศบาลตำบลสระกระโจม

                           ตามที่ นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558 - 2562) ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ตามที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ตำบลสระกระโจมมีมติเป็นเอกฉันท์ และได้นำเสนอไปแล้วนั้น

                           เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 16 (4) จึงประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558 - 2562) ของเทศบาลตำบล สระกระโจม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2557 เป็นต้นไป
                           
                           
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                       
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557

                                                                   นายธวัช สินไพบูลย์ผล

                                                                  (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)
                                                              
นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                                                                                                         

เนื้อหาเพิ่มเติมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พ.ศ.2558 - พ.ศ.2562.pdf

 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2557 - 2561)
ของเทศบาลตำบลสระกระโจม

                           ตามที่ นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2557 - 2561) ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ตามที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ตำบลสระกระโจมมีมติเป็นเอกฉันท์ และได้นำเสนอไปแล้วนั้น

                           เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 16 (4) จึงประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2557 - 2561) ของเทศบาลตำบล สระกระโจม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2556 เป็นต้นไป
                           
                           
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                       
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556

                                                                   นายธวัช สินไพบูลย์ผล

                                                                  (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)
                                                              
นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                                                                                                         

เนื้อหาเพิ่มเติมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พ.ศ.2557 - พ.ศ.2561.pdf

 
ประโยชน์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
                        การวางแผนถือเป็นก้าวแรก ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญลำดับแรกในการกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อให้ค้นพบเป้าหมาย ไปสู่ความสำเร็จของการทำงาน จึงปฏิเสธไม่ได้ในความสำคัญ ของการวางแผนการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เปรียบ เสมือนพวงมาลัย หรือหางเสือ ทีกำหนดทิศทางของการพัฒนาเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา สามารถดำเนินการพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดทั้งด้าน ระยะเวลา บุคลากรวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ เพราะได้มีการวางแนวทางการใช้ทรัพยากรทุก ๆ ด้านไว้ก่อนแล้ว โดยเฉพาะในการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้เน้นในเรื่อง ความสำคัญของประเด็นหลักการของการพัฒนา เพื่อให้ตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและเมืองพัทยาได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนายังเป็นมาตรการหนึ่งที่แสดงถึงความเชื่อมโยง กันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย การใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังเป็นเครื่องมือในการบริหาร และแก้ัไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต และยังสามารถที่จะกำหนด ให้สอดคล้องกับกรอบนโยบาย และทิศทางในการวางแผนพัฒนาประเทศ ในภาพรวม ทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป และยังใช้แผนเป็นเครื่องมือที่ีจะนำไปสู่การเพิ่มการลงทุน และเพื่อการจ้างงานที่ถาวรอย่างแท้จริง โดยที่ภาึคธุรกิจเอกชนสามารถ ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ ประกอบการตัดสินใจในการ ลงทุนในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นคู่มือแนวทางสำหรับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการพัฒนาท้องถิ่นจนสู่ระดับจังหวัดในด้านต่าง ๆ ต่อไป
                          นอกจากนี้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังช่วยให้ทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ไดร่วมกันช่วยในการจัดทำแผนและยังใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อกำหนดกรอบนโยบายแนวทาง ทิศทางล่วงหน้าในอนาคต ข้างหน้าตามศักยภาพ โอกาส ข้อจำกัด และลู่ทางการพัฒนาในระยะข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2554 - 2558) ของเทศบาลตำบลสระกระโจม

                          ด้วย นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2554 - 2558) ของ เทศบาลตำบลสระกระโจม ตามที่คณะกรรมการพัฒนา เทศบาลตำบลสระกระโจม ได้นำเสนอไปแล้วนั้น

                          เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 16 (4) จึงประกาศ ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2554 - 2558) ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ทั้งนี้ 4 มิุถุนายน พ.ศ.2553 เป็นต้นไป

                          จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                                ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553


                                                              ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                         (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)         
                                                    นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม

                                                                                                                                            

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสระกระโจม
วิสัยทัศน์ "เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น
เป้าหมาย ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในทุกด้านเวลาที่มาติดต่อขอรับความสะดวกในทุกด้าน
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
1.1 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารงานในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
1.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลฯ
1.3 แนวทางการพัฒนาด้านการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย และด้านการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างความรู้สร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมของประชาชน
1.4 แนวทางกาพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าหมาย ทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับความสะดวกในโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค ในการให้บริการอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง และเป็นการจัดระเบียบประชาชนในเขตเทศบาล ให้มีสุขลักษณะและอนามัยที่ดี
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นแก่การพัฒนาภายในเขตเทศบาล
2.2 แนวทางการพัฒนาให้มีโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ถนน ไฟฟ้า ทางเท้า ประปา แหล่งน้ำ เป็นต้น
2.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุง และซ่อมแซม ถนน ไฟฟ้า ทางเืท้า ประปา แหล่งน้ำ เป็นต้น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เป้าหมาย ทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนดำรงชีวิตลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพต่าง ๆ ตามที่ต้องการและเหมาะสมเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้/เพิ่มรายได้ เพื่อพัฒนาในการฝึกอาชีพต่าง ๆ และการประกอบอาชีพของประชาชนตลอดจน การค้า การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม
3.2 แนวทางการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนับสนุนใ้ห้ชุมชนร่วมคิด ร่วมทำ ใช้หลักการมีส่วนร่วมและพึ่งพอตนเอง ในการพัฒนากลุ่มอาชีพโดยชุมชนพึ่งตนเอง
3.3 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
เป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงสุขภาพอนามัยที่ดีมีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านสาธารณสุข และรู้จักวิธีการนำสมุนไพรพื้นบ้านมาใช้ในการรักษาโรค
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
4.1 แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติตนให้ถูกหลัก ถูกต้องตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ
4.2 แนวทางการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ สถานพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
4.3 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปการ และการบริการสาธารณะแก่ประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เป็นมาตรฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีิวิต และคุณค่าทางสังคม
เป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข พัฒนาคนได้มีคุณภาพตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
5.1 แนวทางการพัฒนาทิศทางการศึกษาเพื่อให้ทัดเทียมระบบการศึกษาระดับจังหวัด ระดับประเทศ
5.2 แนวทางการพัฒนาขยายโอกาสด้านคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคมให้ทั่วถึง
5.3 แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนนันทนาการของเด็ก/เยาวชน ประชาชน และการกีฬา
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและความเป็นระเบียบในสังคม
เป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการทำงานด้านความมั่นคง และความเป็นระเบียบในสังคมช่วยพัฒนาส่งเสริมสังคมให้น่า อยู่ขึ้น
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
6.1 แนวทางการพัฒนาการรักษาความมั่นคงและความเป็นระเบียบในสังคมในการให้ความร่วมมืแก้ไขปัญหายาเสพติดปัญหา ผู้มีอิทธิพลและป้องกันอาชญากรรม เป็นต้น
6.2 แนวทางการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีจิตสำนึกที่ดีใน การอนุรักษ์และร่วมรักษา ดูแล ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
7.1 แนวทางการพัฒนาเชิงรณรงค์อนุรักษ์ร่วมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อ
7.2 แนวทางการพัฒนาการกำจัดขยะมูลฝอย และระบบบำบัดน้ำเสียอย่างถูกหลักวิชาการ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
 
 
พัฒนาระบบโดย Admin สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เบอร์ 035 - 557124 และ 035 - 557055 E- mail sakrajom@hotmail.com