แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลสระกระโจม
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - พ.ศ.2562 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ของเทศบาลตำบลสระกระโจม
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ของเทศบาลตำบลสระกระโจม
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ของเทศบาลตำบลสระกระโจม


 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
ของเทศบาลตำบลสระกระโจม

                          ด้วย นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - พ.ศ.2562 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ตามที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ตำบลสระกระโจมมีมติเป็นเอกฉันท์ และได้นำเสนอไปแล้วนั้น
                                                            
                              เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 22 (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง และประกาศใช้แผนพัฒนสามปี พ.ศ.2560 - พ.ศ.2562 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป

                              สำหรับรายละเอียดแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - พ.ศ.2562 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 สามารถตรวจสอบได้ที่เทศบาลตำบลสระกระโจม ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลสระกระโจม www.sakrajom.com
                              
                              จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                   ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560


                                                                  ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                             (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)         
                                                        นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                                                                                                         
            

 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - พ.ศ.2562 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (มีต่อ)
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม

                          ด้วย นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ตามที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสระกระโจมมีมติเป็นเอกฉันท์ และได้นำเสนอไปแล้วนั้น
                                                            
                              เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 17 (4) จึงประกาศใช้แผนพัฒนสามปี พ.ศ.2560 - พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป
                              
                              จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                   ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559


                                                                  ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                             (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)         
                                                        นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                                                                                                         
            

 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - พ.ศ.2562 (มีต่อ)
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 -2561 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม

                          ด้วย นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ตามที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสระกระโจมมีมติเป็นเอกฉันท์ และได้นำเสนอไปแล้วนั้น
                                                            
                              เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 17 (4) จึงประกาศใช้แผนพัฒนสามปี พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2558 เป็นต้นไป
                              
                              จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                   ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558


                                                                  ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                             (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)         
                                                        นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                                                                                                         
            

 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561 (มีต่อ)
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ของเทศบาลตำบลสระกระโจม

                          ด้วย นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๖๐ ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ตามที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสระกระโจมมีมติเป็นเอกฉันท์ ได้นำเสนอ ไปแล้วนั้น
                                                            
                              เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ (๔) จึงประกาศใช้แผนพัฒนสามปี พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๖๐ ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นไป
                              
                              จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                   ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗


                                                                  ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                             (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)         
                                                        นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                                                                                                                                
            

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ของเทศบาลตำบลสระกระโจม

                          ด้วย นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗ - พ.ศ.๒๕๕๙ ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ตามที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสระกระโจม ได้นำเสนอ ไปแล้วนั้น
                                                            
                              เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ (๔) จึงประกาศใช้แผนพัฒนสามปี พ.ศ.๒๕๕๗ - พ.ศ.๒๕๕๙ ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นต้นไป
                              
                              จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                   ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖


                                                                  ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                             (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)         
                                                        นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                                                                                                                                
            

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ของเทศบาลตำบลสระกระโจม

                          ด้วย นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๖ - พ.ศ.๒๕๕๘ ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ตามที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสระกระโจม ได้นำเสนอ ไปแล้วนั้น
                                                            
                              เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ (๔) จึงประกาศใช้แผนพัฒนสามปี พ.ศ.๒๕๕๖ - พ.ศ.๒๕๕๘ ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นต้นไป
                              
                              จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                   ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕


                                                                  ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                             (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)         
                                                        นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                                                                                                                                
            

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 
 
พัฒนาระบบโดย Admin สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เบอร์ 035 - 557124 และ 035 - 557055 E- mail sakrajom@hotmail.com