ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559
ของเทศบาลตำบลสระกระโจม
*******************

                          ด้วย เทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.2559 - 2561) ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว รวมรายจ่ายตามเทศบัญญัติ เป็นเงิน 26,360,569.94 บาท (ยี่สิบหกล้านสามแสนหกหมื่นห้าร้อยหกสิบเก้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายเอกสารนี้
                                  
                          จึงประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

                                                              ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559


                                                                                  ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                                              (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)         
                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                                                                                                                                            

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558
ของเทศบาลตำบลสระกระโจม
*******************

                          ด้วย เทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.2558 - 2560) ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว รวมรายจ่ายตามเทศบัญญัติ เป็นเงิน 27,804,298.92 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนสี่พันสองร้อยเก้าสิบแปดบาทเก้าสิบสองสตางค์) รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นเงิน 5,735,479 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท) รวมรายจ่ายทั้งสิ้น เป็นเงิน 33,539,777.92 บาท (สามสิบสามล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายเอกสารนี้
                                  
                          จึงประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

                                                              ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558


                                                                                  ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                                              (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)         
                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                                                                                                                                            

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๗
ของเทศบาลตำบลสระกระโจม

                          ด้วย เทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว รวมรายจ่ายตามเทศบัญญัติ เป็นเงิน ๒๖,๕๑๗,๖๕๐.๗๗ บาท (ยี่สิบหกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาท เจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นเงิน ๕,๖๙๓,๖๘๗ บาท (ห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาท) รวมรายจ่ายทั้งสิ้น เป็นเงิน ๓๒,๒๑๑,๓๓๗.๗๗ บาท (สามสิบสองล้าน สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายเอกสารนี้
                                  
                          จึงประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

                                                              ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗


                                                                                  ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                                              (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)         
                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                                                                                                                                            

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๖
ของเทศบาลตำบลสระกระโจม

                          ด้วย เทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เป็นะเงิน ๓๐,๙๔๑,๒๖๓.๙๐ บาท (สามสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบสามบาทเก้าสิบสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายเอกสารนี้
                                  
                          จึงประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

                                                              ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖


                                                                                  ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                                              (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)         
                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม

                                                                                                                                            

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๕
ของเทศบาลตำบลสระกระโจม

                          ด้วย เทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เป็นะเงิน ๒๕,๘๗๗,๘๐๙.๖๖ บาท (ยี่สิบห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าบาทหกสิบหกสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายเอกสารนี้
                                  
                          จึงประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

                                                              ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕


                                                                                  ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                                              (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)         
                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม

                                                                                                                                            

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๔
ของเทศบาลตำบลสระกระโจม

                          ด้วย เทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๖) ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เป็นะเงิน ๒๔,๘๐๙,๗๔๗.๑๘ บาท (ยี่สิบสี่ล้านแปดแสนเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายเอกสารนี้
                                  
                          จึงประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔


                                                                                  ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                                              (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)         
                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม

                                                                                                                                            

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 
 
 
 
 
พัฒนาระบบโดย Admin สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เบอร์ 035 - 557124 และ 035 - 557055 E- mail sakrajom@hotmail.com