เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ของเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง
วันที่ลงข้อมูล
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม (รูปเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560) วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2558
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2558
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม  
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม  
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม  
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม  
 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม

                           ตามที่ สภาเทศบาลตำบลสระกระโจม ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ ในวาระที่ 1 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 สภาเทศบาลฯ มีมติให้ความเห็นชอบในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 แล้ว ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 62 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งแจ้งให้ทราบตามหนังสือ อำเภอดอนเจดีย์ ที่ สพ 0023.7/2903 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 นั้น

                           อาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ประกอบกับมาตรา 63 ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 จึงประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561  โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป

                           สำหรับรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สามารถตรวจสอบ ได้ที่เทศบาลตำบลสระกระโจม ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลสระกระโจม www.sakrajom.com
                   
                           
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                       
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2560

                                                                   นายธวัช สินไพบูลย์ผล

                                                                  (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)
                                                              
นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                                                                                                         

เนื้อหาเพิ่มเติมเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561.pdf

 


                                                                                                         

เนื้อหาเพิ่มเติมเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559.pdf

 


                                                                                                         

เนื้อหาเพิ่มเติมเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558.pdf

 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม

                           ตามที่ นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 และส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีลงนาม ให้ความเห็นชอบนั้น

                           บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ลงนามให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 แล้ว ซึ่งแจ้งให้ทราบตามหนังสือศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ 0023.4/16621 ลงวันที่ 19 กันยายน 2556 เทศบาลตำบลสระกระโจม จึงประกาศใช้เทศบัญญัติดังกล่าวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
                           
                           
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                       
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2556

                                                                   นายธวัช สินไพบูลย์ผล

                                                                  (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)
                                                              
นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                                                                                                         

เนื้อหาเพิ่มเิติมเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2557.pdf

 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม

                           ตามที่ นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระกระโจม พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และได้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พิจารณาเห็นชอบ นั้น

                           บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ลงนามให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติ เรื่อง ง
บประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือที่ สพ 0037.4/15626 ลงวันที่ 19 กันยายน 2555 นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม ได้ลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติแล้วเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555
                           
                           
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                       
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2555

                                                                   นายธวัช สินไพบูลย์ผล

                                                                  (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)
                                                              
นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                                                                                                         

เนื้อหาเพิ่มเติมเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2556.pdf

 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม

                           ตามที่ นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม ได้เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2555 ของเทศบาล ตำบลสระกระโจม เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลสระกระโจม พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และได้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พิจารณาเห็นชอบ นั้น

                           บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้พิจารณาเห็นชอบเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2555 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือ ที่ สพ 0037.7/2420 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2554 นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม ได้ลงนามใช้บังคับเป็น เทศบัญญัติแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554
                           
                           
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                       
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2554

                                                                   นายธวัช สินไพบูลย์ผล

                                                                  (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)
                                                              
นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                                                                                                         

เนื้อหาเพิ่มเิติมเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2555.pdf


 


 
 
พัฒนาระบบโดย Admin สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เบอร์ 035 - 557124 และ 035 - 557055 E- mail sakrajom@hotmail.com