เรื่อง
วันที่ลงข้อมูล
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณุบุรี วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561
 
แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลสระกระโจม ประจำปี 2561
แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลสระกระโจม ประจำปี 2560
แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลสระกระโจม ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลสระกระโจม ประจำปี ๒๕๕๘
แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลสระกระโจม ประจำปี ๒๕๕๗
แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลสระกระโจม ประจำปี ๒๕๕๖
แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลสระกระโจม ประจำปี ๒๕๕๕
แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลสระกระโจม ประจำปี ๒๕๕๔
 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561
ของเทศบาลตำบลสระกระโจม

************************

                          ด้วย เทศบาลตำบลสระกระโจม ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ พัฒนาเทศบาลตำบลสระกระโจม เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2560
                                                            
                          อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 5 ข้อ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2561 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม มีผลใช้บังคับได้
                                                            
                          สำหรับรายละเอียดแผนการดำเนินงานประจำปี 2561 สามารถตรวจสอบได้ที่เทศบาลตำบลสระกระโจม ในวันและ เวลาราชการ หรือสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลสระกระโจม www.sakrajom.com
                             
                              จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560


                                                                                         ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                                                     (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)          
                                                                                นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม


                                                 รูปเล่มแผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลสระกระโจม ปี พ.ศ.2561.pdf

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560
ของเทศบาลตำบลสระกระโจม

************************

                          ด้วย เทศบาลตำบลสระกระโจม ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ พัฒนาเทศบาลตำบลสระกระโจม เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2559
                                                            
                          อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 5 ข้อ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2560 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม มีผลใช้บังคับได้
                                                            
                          สำหรับรายละเอียดแผนการดำเนินงานประจำปี 2560 สามารถตรวจสอบได้ที่เทศบาลตำบลสระกระโจม ในวันและ เวลาราชการ หรือสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลสระกระโจม www.sakrajom.com
                             
                              จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559


                                                                                         ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                                                     (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)          
                                                                                นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม


                                                 รูปเล่มแผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลสระกระโจม ปี พ.ศ.2560.pdf

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
ของเทศบาลตำบลสระกระโจม

************************

                          ด้วย เทศบาลตำบลสระกระโจม ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ พัฒนาเทศบาลตำบลสระกระโจม เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558
                                                            
                          อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 หมวด 5 ข้อ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2559 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม มีผลใช้บังคับได้
                                                            
                          สำหรับรายละเอียดแผนการดำเนินงานประจำปี 2559 สามารถตรวจสอบได้ที่เทศบาลตำบลสระกระโจม ในวันและ เวลาราชการ หรือสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลสระกระโจม www.sakrajom.com
                             
                              จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558


                                                                                         ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                                                     (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)          
                                                                                นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม


                                                 รูปเล่มแผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลสระกระโจม ปี พ.ศ.2559.pdf

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๘
ของเทศบาลตำบลสระกระโจม

************************

                          ด้วย เทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสระกระโจม เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
                                                            
                          อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๘ ของเทศบาลตำบลสระกระโจม มีผลใช้บังคับได้ โดยมีรายละเอียดปรากฎ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๘ ที่แนบมาพร้อมนี้
                             
                              จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗


                                                                                         ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                                                     (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)          
                                                                                นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม


                                                 รูปเล่มแผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลสระกระโจม ปี พ.ศ.๒๕๕๘.pdf

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๗
ของเทศบาลตำบลสระกระโจม

************************

                          ด้วย เทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสระกระโจม เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
                                                            
                          อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๗ ของเทศบาลตำบลสระกระโจม มีผลใช้บังคับได้ โดยมีรายละเอียดปรากฎ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๗ ที่แนบมาพร้อมนี้
                             
                              จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕


                                                                                         ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                                                     (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)          
                                                                                นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม


                                                 รูปเล่มแผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลสระกระโจม ปี พ.ศ.๒๕๕๗.pdf

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๖
ของเทศบาลตำบลสระกระโจม

************************

                          ด้วย เทศบาลตำบลสระกระโจม ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ พัฒนาเทศบาลตำบลสระกระโจม เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
                                                            
                          อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖ ของเทศบาลตำบลสระกระโจม มีผลใช้บังคับได้ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖ ที่แนบมาพร้อมนี้
                             
                              จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕


                                                                                         ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                                                     (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)          
                                                                                นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม


                                                 รูปเล่มแผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลสระกระโจม ปี พ.ศ.๒๕๕๖.pdf

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๕
ของเทศบาลตำบลสระกระโจม

************************

                          ด้วย เทศบาลตำบลสระกระโจม ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ พัฒนาเทศบาลตำบลสระกระโจ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
                                                            
                          อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๕ ของเทศบาลตำบลสระกระโจม มีผลใช้บังคับได้ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๕ ที่แนบมาพร้อมนี้
                             
                              จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔


                                                                                         ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                                                     (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)          
                                                                                นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม


                                                                                                                                            

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเินินงาน ประจำปี 2554
ของเทศบาลตำบลสระกระโจม

                          ด้วย เทศบาลตำบลสระกระโจม ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2553 ซึ่งได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล สระกระโจม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 25523
                                                            
                              อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่าง แผนการดำเนินงานประจำปี 2554 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม มีผลใช้บังคับได้ โดยมีรายละเอียดปรากฎตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2554 ที่แนบมาพร้อมนี้
                              
                              จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

                                            ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553


                                                                ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                            (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)         
                                                       นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                                                                                                

                                                                                                                                           

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 




 
 
พัฒนาระบบโดย Admin สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เบอร์ 035 - 557124 และ 035 - 557055 E- mail sakrajom@hotmail.com