เรื่อง
วันที่ลงข้อมูล
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2561 (รอบเมษายน) ของเทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณุบุรี วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2561
 
การติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติการ ประจำปี 2560 (รอบตุลาคม)
การติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติการ ประจำปี 2560 (รอบเมษายน)
การติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติการ ประจำปี 2559
การติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติการ ประจำปี 2558
การติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๗
การติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๖
การติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๕
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2560 (รอบตุลาคม)
ของเทศบาลตำบลสระกระโจม
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
*************************

                          ด้วย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2560 (รอบตุลาคม) ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น
                                                            
                          อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ ติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน เดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

                          สำหรับรายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติประจำปี 2560 (รอบตุลาคม) สามารถตรวจสอบได้ที่เทศบาลตำบลสระกระโจม ในวันและเวลาราชการหรือสามารถเข้าไปดู ได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลสระกระโจม www.sakrajom.com

                          จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

                                             ประกาศ ณ วันที่  18   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560


                                                                  ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                              (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)         
                                                          นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                                                                                                          
                          

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2560 (รอบเมษายน)
ของเทศบาลตำบลสระกระโจม
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
*************************

                          ด้วย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2560 (รอบเมษายน) ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น
                                                            
                          อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ ติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน เดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

                          สำหรับรายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติประจำปี 2560 (รอบเมษายน) สามารถตรวจสอบได้ที่เทศบาลตำบลสระกระโจม ในวันและเวลาราชการหรือสามารถเข้าไปดู ได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลสระกระโจม www.sakrajom.com

                          จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

                                             ประกาศ ณ วันที่  12   เดือน เมษายน พ.ศ. 2560


                                                                  ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                              (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)         
                                                          นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                                                                                                          
                          

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ประกาศการติดตามและประเมินผล การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2559
ของเทศบาลตำบลสระกระโจม
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
*************************

                          ด้วย เทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดการติดตามและประเมินผล การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2559 ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นรายงานผลและ เสนอความเห็นซึ่งได้จากการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น นั้น
                                                            
                          อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ ติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

                          สำหรับรายละเอียดการติดตามและประเมินผล การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติประจำปี 2559 สามารถ ตรวจสอบได้ที่เทศบาลตำบลสระกระโจม ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลสระกระโจม www.sakrajom.com

                                             ประกาศ ณ วันที่  28   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559


                                                                  ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                              (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)         
                                                          นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                                                                                                          
                          

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ประกาศการติดตามและประเมินผล การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2558
ของเทศบาลตำบลสระกระโจม
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
*************************

                          ด้วย เทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดการติดตามและประเมินผล การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2558 ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2558 และสภาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2558 นั้น
                                                            
                          อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ผลการติดตามและ ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน จึงประกาศการติดตามและประเมินผล การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี2558 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม มีผลบังคับใช้ได้

                          สำหรับรายละเอียดการติดตามและประเมินผล การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติประจำปี 2558 สามารถ ตรวจสอบได้ที่เทศบาลตำบลสระกระโจม ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลสระกระโจม www.sakrajom.com

                                             ประกาศ ณ วันที่  28   เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558


                                                                  ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                              (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)         
                                                          นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                                                                                                          
                          

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ประกาศการติดตามและประเมินผล การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๕๗
ของเทศบาลตำบลสระกระโจม
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
*************************

                          ด้วย เทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดการติดตามและประเมินผล การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ และสภาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ นั้น
                                                            
                          อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ผลการติดตามและ ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน จึงประกาศการติดตามและประเมินผล การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๕๗ ของเทศบาลตำบลสระกระโจม มีผลใช้บังคับได้ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามการติดตามและประเมินผล การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๕๗ ที่แนบมาพร้อมนี้

                                             ประกาศ ณ วันที่  ๑๒   เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗


                                                                  ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                              (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)         
                                                          นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                                                                                                          
                          

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ประกาศการติดตามและประเมินผล การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๕๖
ของเทศบาลตำบลสระกระโจม
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
*************************

                          ด้วย เทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดการติดตามและประเ้มินผล การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ และสภาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ นั้น
                                                            
                          อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ผลการติดตามและ ประิเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน จึงประกาศการติดตามและประเมินผล ประจำปี ๒๕๕๖ ของเทศบาลตำบลสระกระโจม มีผลใช้บังคับได้ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามการติดตามและประเมินผล ประจำปี ๒๕๕๖ ที่แนบมาพร้อมนี้

                                             ประกาศ ณ วันที่  ๒๐   เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖


                                                                  ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                              (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)         
                                                          นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                                                                                                          
                          

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ประกาศการติดตามและประเ้มินผล การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๕๕
ของเทศบาลตำบลสระกระโจม
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
*************************

                          ด้วย เทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดการติดตามและประเ้มินผล การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ และสภาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ นั้น
                                                            
                          อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ผลการติดตามและ ประิเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน จึงประกาศการติดตามและประเมินผล ประจำปี ๒๕๕๕ ของเทศบาลตำบลสระกระโจม มีผลใช้บังคับได้ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามการติดตามและประเมินผล ประจำปี ๒๕๕๕ ที่แนบมาพร้อมนี้

                                             ประกาศ ณ วันที่  ๒๐   เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕


                                                                  ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                              (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)         
                                                          นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                                                                                                          
                          

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน
                             การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดย ที่ "การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลัีงเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตาม ของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่ม เป้าหมายหลักของโครงการ ไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่า ที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ ดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฎิบัติงานภายในหน่วยงาน คือ ระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมาย ที่ ได้รับประโยชน์จากโครงการ
                             ทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost - Effective) ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่ม เป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุง การดำเนินงาน
ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                             การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานคิดว่าระบบติดตาม และประเมินผล ไม่อาจแยกตัวออกจากระบบบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้น ระบบอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่แผนพัฒนาจะ ดำเนินการจึงเป็นเหมือน บริบทที่่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผน และจะส่งผลต่อการติดตามและประเมินผลด้วยเช่นกัน
                           การวางระบบติดตามและประเมินผลที่แสดงจุดเริ่มต้นของระบบการติดตามว่าเริ่มจากการได้รับ ทรัพยากรไปเพื่อ ดำเนินงานโดยจะมุ่งเน้นการติดตามการใช้ทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลา (Input Monitoring) และ การติดตามความก้าวหน้าของผล การดำเนินงานเพื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ (Performance Monitoring) การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเป็น การสร้างระบบเพื่อ ที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงการบริหารแผนเพื่อให้งานดำเนินต่อไปจนจบตามเวลา และยังจะมีระบบประเมินผลประเมิน ว่าเมื่อ ผลที่เิกิดขึ้นทั้งในส่วนของผลผลิต (Output) และผลลัพท์ (Outcome) ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายหรือ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใดอย่างไรก็ดีระบบติดตามและประเมินผลจะได้รับผลกระทบจากการจัดทำ แผนปฏิบัติการ นั่นคือถ้าได ้แผนปฏิฺบัติการที่สอดคล้องและเอื้อต่อการติดตามและประเมินผล ก็จะทำให้ระบบติดตามและประเมินผลทำหน้าที่ ี่ของระบบไม่ได้ หากแต่แผนไม่เอื้อต่อ การติดตาม เช่น ขาดความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนปฏิบัิติการ ฯลฯ ก็อาจทำให้ระบบติดตามและ ประเมินผลโดยรวมดังกล่าวมีปัญหาได้
 


 
 
 
พัฒนาระบบโดย Admin สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เบอร์ 035 - 557124 และ 035 - 557055 E- mail sakrajom@hotmail.com