แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลสระกระโจม
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม


 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
ของเทศบาลตำบลสระกระโจม

                          ด้วย นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ตามที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ตำบลสระกระโจมและประชาคมท้องถิ่น มีมติเป็นเอกฉันท์ และได้นำเสนอไปแล้วนั้น
                                                            
                              เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 22 (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป

                              สำหรับรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 สามารถตรวจสอบได้ที่เทศบาลตำบลสระกระโจม ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลสระกระโจม www.sakrajom.com
                              
                              จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                   ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560


                                                                  ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                             (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)         
                                                        นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                                                                                                         
            

 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1(มีต่อ)
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564
ของเทศบาลตำบลสระกระโจม

                          ด้วย นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ตามที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสระกระโจมมีมติเป็นเอกฉันท์ และได้นำเสนอไปแล้วนั้น
                                                            
                              เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 17 (4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เป็นต้นไป
                              
                              จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                   ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559


                                                                  ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                             (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)         
                                                        นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                                                                                                         
            

 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 (มีต่อ)
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 
 
 
พัฒนาระบบโดย Admin สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เบอร์ 035 - 557124 และ 035 - 557055 E- mail sakrajom@hotmail.com