ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง
วันที่ลงข้อมูล
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น....มีต่อ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนตลาดสระกระโจม หมู่ที่ 3....มีต่อ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนหมู่กลาง - บ้านไร่ - หนองกะเถาว์ หมู่ที่ 3....มีต่อ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตำบลสระกระโจม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน....มีต่อ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตำบลสระกระโจม....มีต่อ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนบ้านดอนโพธิ์ - บ้านใหม่ - หนองงิ้วพู หมู่ที่ 4....มีต่อ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสระกระโจม (ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)....มีต่อ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงาน "ย้อนรอยอดีต กษัตรา กับพุทธศาสนาที่วัดป่าเลยไลก์ ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2560 - 28 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 21.00 น....มีต่อ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ขอเชิญประชุมประชาคมตำบลสระกระโจม ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น....มีต่อ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560
การรับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน 3 ตำแหน่ง...มีต่อ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสระกระโจม (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้ารับการศึกษาในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เทศบาลตำบลสระกระโจม ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2560
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง นโยบายคุุณธรรมและความโปร่งใส วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2560
 
 

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
***********************

                                                              
                        ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และนโยบายของ รัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็น ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคุู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีปะสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น

                        จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางให้ส่วนราชการในจังหวัดสุพรรณบุรีถือปฏิบัติ และดำเนินการ ดังนี้

                        1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วย การบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
                        2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต
                        3. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและเปิดโอกาส ให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
                        4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

                        5. กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง

                        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                           ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2560


                                                               ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช           
                                                                 (นายสุพีร์พัฒน์ จองพานิช)         
                                                               ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

                                                                                                                                           
 ดููรายละเอียดฉบับจริง.PDF...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พัฒนาระบบโดย Admin สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เบอร์ 035 - 557124 และ 035 - 557055 E- mail sakrajom@hotmail.com