ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง
วันที่ลงข้อมูล
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาฯ (ค่าจัดการเรียนการสอน) (โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจง) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลสระกระโจม ในการประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสระกระโจม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การรับสมครสมาชิกชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
 
 

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
***********************

                                                              
                        ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และนโยบายของ รัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็น ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคุู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีปะสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น

                        จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางให้ส่วนราชการในจังหวัดสุพรรณบุรีถือปฏิบัติ และดำเนินการ ดังนี้

                        1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วย การบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
                        2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต
                        3. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและเปิดโอกาส ให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
                        4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

                        5. กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง

                        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                           ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2560


                                                               ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช           
                                                                 (นายสุพีร์พัฒน์ จองพานิช)         
                                                               ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

                                                                                                                                           
 ดููรายละเอียดฉบับจริง.PDF...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พัฒนาระบบโดย Admin สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เบอร์ 035 - 557124 และ 035 - 557055 E- mail sakrajom@hotmail.com