(สรุป/รายงาน) ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศ คตง. ในปีงบประมาณ 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559) (มีต่อ..)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559) (มีต่อ..)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2559) (มีต่อ..)
ประจำปีงบประมาณ 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2558)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2558)
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ 2558 (รายงานประจำปี 2558 แสดงรายรับ - รายจ่ายจ่าย) (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2558)
 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศ คตง. ในปีงบประมาณ 2558 (มีต่อ PDF)

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

เทศบาลตำบลสระกระโจม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 (มีต่อ.PDF)
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมถาพันธ์ พ.ศ.2559)

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

เทศบาลตำบลสระกระโจม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 (มีต่อ.PDF)
(ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2559)

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

เทศบาลตำบลสระกระโจม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 (มีต่อ)
(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2558)

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

เทศบาลตำบลสระกระโจม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 (มีต่อ)
(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2558)

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 
 
พัฒนาระบบโดย Admin สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เบอร์ 035 - 557124 และ 035 - 557055 E- mail sakrajom@hotmail.com