ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)

************************

                          อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๔ ข้อ ๑๗ ข้อ ๔๐๑ และข้อ ๔๐๒ ของประกาศ ก.ท.จ.สุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.สุพรรณบุรีในการ ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแผนอัตรากำลัง ๓ ปี แนบท้ายประกาศนี้

                          จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔


                                                                                  ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                                              (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)         
                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                                                                                                                                            

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)

************************

                          อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๒ ของประกาศ ก.ท.จ.สุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.สุพรรณบุรีในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแผนอัตรากำลัง ๓ ปี แนบท้ายประกาศนี้

                          จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔


                                                                                  ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                                              (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)         
                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม


                                                                                                                                            

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 
 
 
พัฒนาระบบโดย Admin สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เบอร์ 035 - 557124 และ 035 - 557055 E- mail sakrajom@hotmail.com