ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการในการให้บริการประชาชน
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัิติราชการ (การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ /การขึ้นทะเบียนผู้พิการ / การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์)
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแ้ล้วเสร็จของงาน (เพิ่มเติม)
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การประกาศระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการอื่่น ๆ เพิ่มเติม
คำสั่ง ที่ 327/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ของเทศบาลตำบลสระกระโจม
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การประกาศระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการอื่่น ๆ เพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง กระบวนการขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ของเทศบาลตำบลสระกระโจม
 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการในการให้บริการประชาชน
เทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

**********************************

                           ด้วย เทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการบริการประชาชนโดยลดขั้นตอน การปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2556

                           เทศบาลตำบลสระกระโจม จึงได้จัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการในการให้บริการประชาชนขึ้น เพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อได้ใช้เป็นแนวทางในการขอรับบริการจากเทศบาลตำบลสระกระโจม รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร ที่แนบท้ายประกาศนี้

                           จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                       
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556

                                                                   นายธวัช สินไพบูลย์ผล

                                                                  (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)
                                                              
นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                                                                                                       ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

**********************************

                           เพื่อให้การบริการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีความคล่องตัว รวดเร็วมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ที่กำหนดให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ของงานแต่ละงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป เทศบาลตำบลสระกระโจม จึงได้มีการปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนเพิ่ม จำนวน ๒ งาน ดังนี้

ลำดับ
ที่

กระบวนงาน
ระยะเวลาเดิม
ที่ให้บริการ
ระยะเวลาให้บริการ
ที่ปรับลด
หมายเหตุ
๑.
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ
๔ ขั้นตอน
๑๕ นาทีต่อราย
๓ ขั้นตอน
๑๐ นาทีต่อราย
 
๒.
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
๔ ขั้นตอน
๓ วันต่อราย
๓ ขั้นตอน
๑ วันต่อราย
 

                           จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                       
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕

                                                                   นายธวัช สินไพบูลย์ผล

                                                                  (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)
                                                              
นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                                                                                                          

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน (เพิ่มเติม)

                           อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๓๗ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมือง ที่กำหนดให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชน และข้าราชการทราบเป็นการ ทั่วไปประกอบกับมติรัฐมนตตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๘ นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ข้อ ๘.๑.๗ จัดระบบงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารผลงาน และสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการส่งมอบบริการสาธารณะ พร้อมทั้งการพัฒนาข้าราชการโดยเฉพาะข้าราชการรุ่นใหม่ที่จะต้องเป็นกำลังสำคัญของภาคราชการในอนาคต เทศบาลตำบลสระกระโจม จึงออกประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานไว้ดังต่อไปนี้

                           ฺข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน (เพิ่มเติม)"
                           ฺข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
                           ฺข้อ ๓ ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จของงานให้เป็นตามรายละเอียดที่ปรากฎแบบท้ายประกาศนี้
                           
                           
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                       
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔

                                                                   นายธวัช สินไพบูลย์ผล

                                                                  (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)
                                                              
นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                                                                                                         


แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลสระกระโจม
สำนักปลัด
ที่
กระบวนงานบริการประชาชน
ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
การสนับสนุนน้ำอุปโภค และบริโภค (ในทันที) เมื่อมีความจำเป็นมาก / อื่น ๆ ไม่เร่งด่วน ๑ ชั่วโมงต่อราย
การช่วยเหลือสาธารณภัย
ในทันที
การรักษาความปลอดภัย จัดเจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนพร้อมเคาะสัญญาณเพื่อบอกเวลา รวมถึงบอกสัญญาณในการตรวจเวรยาม


 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง การประกาศระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม

*********************

                           ด้วย เทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดดำเนินการในการบริการประชาชนโดยลดขั้น ตอนการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

                           ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการในกระบวนงานเกี่ยวกับการขออนุญาต อนุมัติ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสระกระโจม โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตลอดจนการเรียกตรวจเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลสระกระโจม จึงมีกระบวนการขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนเิพิ่มเติม ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ดังต่อไปนี้

                           1. ผู้มาเขียนคำร้องขอน้ำเพื่อการบริโภค ให้ดำเนินการเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ว่าสมควรจำเป็นต้องไปส่งหรือไม่ มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน หากมีความจำเป็นมากเห็นควรให้รีบดำเนินการไปส่งน้ำได้เลย ส่วนคำร้องนั้นจึงจะผ่านให้ปลัดเทศบาลฯ และนายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจมทราบภายหลัง
                           2. เรื่องภัยน้ำท่วมที่เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนเข้ามาร้องทุกข์กับเทศบาลตำบลสระกระโจม โดยให้คณะทำงานรีบ ดำเนินการไปทีเ่กิดเหตุ พร้อมถ่ายรูปภาพไว้เป็นหลักฐานในการดำเนินงาน พร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้ทราบ และดำเนินการแจ้งปลัดเทศบาลฯ และนายกเทศมนตรีทราบโดยด่วน
                           3. ด้านการรักษาความปลอดภัย โดยจัดการอยู่เวรให้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอดทั้งคืนพร้อมทั้งเคาะสัญญาณเพื่อ บอกเวลารวมถึงบอกสัญญาณในการตรวจเวรยาม เพื่อเป็นการป้องกันภัยไม่ให้เกิดกับชีวิตและทรัพย์สิน

                           
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                       
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552

                                                                   นายธวัช สินไพบูลย์ผล

                                                                  (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)
                                                              
นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                                                                                                         

 
 


 
 
พัฒนาระบบโดย Admin สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เบอร์ 035 - 557124 และ 035 - 557055 E- mail sakrajom@hotmail.com